Геодезия

Приет кадастър в община Елин Пелин

Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.

В 30-дневен срок от обявяването в днешния брой 89 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения пред СГКК – Софийска област.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us