Геодезия

Приет кадастър в Софийска област

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 71 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us