Геодезия

Приет кадастър за част от район „Студентски“

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от територията на район „Студентски”, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1)/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти са в службата по геодезия, картография и кадастър – София.

В 30-дневен срок от обнародването в брой 92 на „Държавен вестник“ от 06.11.2018 г. (до 06.12.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред службата по геодезия, картография и кадастър – София в изнесен офис в сградата на общинската администрация на район ”СТУДЕНТСКИ”, Студентски град, бл. 5, ет. 1, стая 100.

Приемното време е всеки работен ден от 09:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us