Геодезия

Приет кадастър за имоти на НК „ЖИ“

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София.

В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 4 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us