Геодезия

Приети кадастрални карти от АГКК

В ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК и обяви за приети КККР, както следва:

Заповед № РД-18-336 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Превала, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-337 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия землището на с. Равна, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-338 от 21.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Челюстница, община Чипровци, област Монтана;

Заповед № РД-18-339 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Секирна, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-340 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конска, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-341 от 22.05.2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Муртинци, община Брезник, област Перник.

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

СГКК – Варна, Пазарджик и Пловдив съобщават, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на: с. Каменар, община Варна; с. Разделна, община Белослав; с. Господиново и с. Дюлино, община Бяла; с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Цар Асен, община Пазарджик; с. Дедово, с. Златитрап, с. Извор, с. Кадиево, с. Оризари, с. Храбрино, община „Родопи“.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 11.07.2019 г. вкл.), заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответните служби по геодезия, картография и кадастър.

Същевременно в ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-342 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Непразненци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-343 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ноевци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-344 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Озърновци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-345 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ръжавец, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-346 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слаковци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-347 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сопица, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-348 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станьовци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-351 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-352 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дългоделци, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-353 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комощица, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-354 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Якимово, община Якимово, област Монтана;

Заповед № РД-18-355 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1609.752, 68134.1609.4360, 68134.1609.4917, 68134.1609.4072, 68134.1609.4924, 68134.1609.749, 68134.1609.5013, 68134.1609.6007, 68134.1609.6009, 68134.1609.6010, 68134.1609.6011, 68134.1609.6012, 68134.1609.5060, 68134.1609.5930, 68134.1609.5943 и 68134.1609.6006, район „Студентски“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-356 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1607.5611, 68134.1607.7032, 68134.1607.5610, 68134.1607.3758, 68134.1607.3428, 68134.1607.7131, 68134.1607.7132 и 68134.1607.7134, район „Студентски“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-357 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясеновец, община Разград, област Разград;

Заповед № РД-18-358 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовене, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-359 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веселец, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-360 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Завет, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-361 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-362 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Острово, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-363 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прелез, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-364 от 23.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сушево, община Завет, област Разград;

Заповед № РД-18-365 от 27.05.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 37914.6843.516, 37914.6843.1498, 37914.6843.2285, 37914.6843.2286 и 37914.6843.2287, с. Кокаляне, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица).

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us