Геодезия

Процедура след реституция по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи


Вера Домузчиева е началник на правния отдел в Столична община – район „Люлин“. Работила е в районна администрация като юрисконсулт и като експерт по въпросите на управление на общинската собственост. Участвала е в проекти за развитие и контрол върху дейността на общините, свързани с устройство на територията, управление и разпореждане с общинско имущество. Занимава се с различни проблеми в областта на вещното право, кадастъра и устройството на територията – разпореждане с имоти общинска собственост, отчуждителни процедури, реституция, изменения на устройствените планове, поддържане на кадастралните планове в актуално състояние.

e-mail: v.todorova@gbg.bg; тел. 0887 459 284

 

Отказ за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ

 

Въпрос: Като наследници на общия ни наследодател поискахме от поземлената комисия на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) възстановяване правото на собственост в съществуващи стари реални граници на притежаваната от нашия наследодател нива. Поземлената комисия се произнесе с решение, с което отказва възстановяване. След обжалване решението на поземлената комисия районният съд отмени отказа и постанови решение, с което се възстановява правото на собственост в съществуващи стари реални граници на цялата земеделска земя.

Въз основа на влязлото в сила решение на съда поискахме от общината издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4, 5 и 6 от  Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ППЗСПЗЗ). От общината отказаха издаването им и ни уведомиха, че следва да се обърнем към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Правомерен ли е отказът на общината и как трябва да се развие процедурата?

 

Отговор: При влязло в сила решение на съда, с което се възстановява правото на собственост в съществуващи стари реални граници на земеделските земи, реално реституционната процедура по чл. 10 от ЗСПЗЗ е приключила. Видно от представените документи в случая приложима е хипотезата на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, тъй като се касае за земеделски земи, притежавани преди образуването на ТКЗС и включени в границите на населеното място, определено с подробен устройствен план, които се възстановяват само в стари реални граници. Самото решение на поземлената комисия, в случая след обжалването – решението на районния съд, след като влезе в сила, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Съгласно чл. 18ж от ППЗСПЗЗ в случаите по чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ към влязлото в сила решение не е необходимо да бъде приложена скица, заверена от общинската служба по земеделие, така както в другите случаи на реституция на земеделски земи. Това е така, защото когато се иска възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии към заявлението до общинската служба по земеделие се прилага удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и 6 от ППЗСПЗЗ. Удостоверението съдържа определени реквизити, а скицата, издадена от техническата служба на общината, съдържа границите и номера на имота съгласно кадастралния план; регулационното отреждане на територията, в която попада имотът; границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с ограниченията върху имотите. Следователно когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии по чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ индивидуализацията на имота, която в останалите случаи се съдържа в решение и скица към него на органа по поземлена собственост, е извършена още при осъществяване на административната процедура чрез издадените удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ, поради което и влязлото в сила решение за възстановяване правото на собственост в стари реални граници, е годен титул за собственост, без да е необходимо издаването на последваща скица.

Въпреки противоречивата съдебна практика относно конститутивното действие на решението на общинската служба по земеделие (респ. – на поземлената комисия преди преобразуването на поземлените комисии в общински служби по земеделие и гори с § 32 от ПР към ЗИДЗСПЗЗ, обн. ДВ, бр. 99 от 2002 г., по-късно общински служби по земеделие съгласно § 80 от ПЗР към ЗИДЗГ, обн. ДВ, бр. 43 от 2008 г.), когато към него липсва приложена скица по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ, вече има постановено решение на ВКС за уеднаквяване на практиката по този противоречиво разрешаван въпрос, с което се приема, че реституционната процедура приключва с постановяване на решението по чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост в стари реални граници, без да е необходимо издаването на последваща скица.

При това положение последващите действия, които трябва да предприемете, са в посока изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 53 от ЗКИР. Измененията се одобряват от съответната служба по геодезия, картография и кадастър, тъй като за територията, където попада имотът, има одобрена и влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тази последователност на действията е изрично определена и в заповед № РД-02-14-461 от 26 август 2003 г. на министъра на регионалното развитите и благоустройството за определяне на технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6 и технически изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл. 13а, ал. 1 и 2 от ППЗСПЗЗ – т. 1.11 от същата.

За изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри следва да подадете молба до началника на службата по кадастъра по местонахождение на имота, към която се прилагат всички изискуеми и приложими документи, определени в чл. 58, ал. 3 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. След приключване на процедурата пред службата по геодезия, картография и кадастър, имотът ще получи уникален идентификатор.

Следва да се отбележи и това, че за възстановени по реда на ЗСПЗЗ имоти в строителните граници на населените места в 2-месечен срок от влизане в сила на решението трябва да декларирате имота пред общината по местонахождението му, като подадете данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ, в противен случай е приложима санкцията по чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us