Геодезия

Проект: АГКК да стане обект със стратегическо значение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да бъде определена за обект със стратегическо значение. Това предвижда подготвен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за допълнение на правителствено постановление, с което се определят стратегическите обекти и дейности. Проектът на нормативния документ е публикуван за обществено обсъждане.

Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имот, дейности по директивата INSPIRE съгласно Закона за достъп до пространствени данни и други.  Всички те са изцяло зависими от функционирането на информационните системи на кадастъра – Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър и Кадастрално-административната информационна система, които трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната уредба. Чрез двете информационни системи АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

С увеличаване на покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, което в момента е 84 %, и с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, които влязоха в сила от 22 август, значително ще се увеличават и потребителите на електронни услуги, смятат от МРРБ. Това създава предпоставка за риск за нормалното функциониране на информационната система, което предполага необходимостта от въвеждането на определени защитни мерки.

Ето какво пише министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в доклад до министерския съвет: „АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното безпрепятствено функциониране, вкл. за мигриране на базата данни на КАИС от СУБД Oracle към СУБД с отворен код PostgresSQL. След реализирането на тази миграция, базата данни ще бъде разположена върху нови сървъри и сторидж, които ще могат да бъдат дублирани в огледална резервна среда. Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“, но поради многократни обжалвания на процедурата, както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред, АГКК е в невъзможност да приключи процедурата по надграждане на информационните си системи, тъй като съдебното производство към настоящия момент не е приключило.

Обжалванията на процедурата на различни нейни етапи е пречка за надграждането на информационните системи с необходимите функционалности, което води до следните негативни последици:

– невъзможност информационната система да отговори на допълнителното натоварване, свързано с увеличения брой потребители, които заявяват и получават електронни услуги;

– невъзможност информационната система да изпълни нормативните изисквания, въведени със ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане – Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.), Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от КККР (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.), Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 12.08.1998 г.) и Наредба № РД-02-20-3 от 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора и на номера на зоната на ограничение (обн., ДВ, бр. 80 от 2016 г.);

– невъзможност да се изпълняват част от услугите, определени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри;

– в кадастралната карта и кадастралните регистри не могат да се отразяват зони на ограничения, породени от сервитути на обекти на техническата инфраструктура и от други поземлени сервитути;

– в издаваните от АГКК скици не могат да се отразяват данни за ограниченията, породени от сервитутите;

– блокиране или затрудняване на дейността на ведомства, общини, съдебни органи, частни и държавни съдебни изпълнители, инвеститори, банки, нотариуси, брокери, физически и юридически лица, поради невъзможност за предоставяне на кадастрални услуги или забава в предоставянето им;

– невъзможност или затруднения при предоставяне на справки чрез КАИС;

– невъзможност или затруднения при предоставяне на кадастрални данни на големи потребители, като МЗХГ, АПИ, арендатори и др.;

– невъзможност за достъп до справки чрез средата за междурегистров обмен (Regix), създадена в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната, подчертава Аврамова. 

Необходимо е да бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на посочените по-горе рискове и неблагоприятни последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности. Това може да се реализира чрез включване на АГКК в единния списък – Приложение към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, е направено предложение до председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ за предварително съгласуване и определяне на АГКК за стратегически обект от значение за националната сигурност. От Държавна агенция „Национална сигурност“ е изразено положително становище по така направеното предложение.

Проектът на постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложеният проект на постановление не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Включването на агенцията в единния списък за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ще доведе до предотвратяването на негативни последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

Проектът на постановление, както и докладът на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, с който се мотивира това решение, е публикуван в Портала за обществени консултации, в раздел „Проекти на нормативни актове“ в интернет страницата на МРРБ (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4615) и на сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us