Геодезия

Професионалисти се обединяват в Координационен съвет по геодезия

Меморандум за партньорство между професионалните и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в България и регламент за работата на координационния съвет бе приет на обща среща между различните професионални организации. Събитието се състоя на 3 февруари. Предстои в кратък срок приемането на документите за учредяване на Координационния съвет да се одобрят от управителните органи на всяка от организациите, с което да се реализира окончателно заявеното намерение за консолидиране на организациите в геодезическата професионална общност. Постигнато е съгласие за следване на политика на отвореност на Координационния съвет, към който могат да се присъединяват и други организации, които приемат целите му.

След официалното приемането на Меморандума за сътрудничество и регламента за работата на Координационния съвет те ще бъдат публикувани за сведение на всички в геодезическата колегия. В съвета влизат: Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us