Геодезия

Програма на обучителния курс на КИГ, който започва утре в Пловдив

30.03.2023 г. (четвъртък)

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ I (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор: инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

· Въведение

· Исторически сведения

· Основни понятия във фотограметрията

· Елементи на безпилотните системи

· Видове дронове

· Ползи от използването на дронове

· Недостатъци при използването на дронове

· Създаване на план за летене

· Заснемане от въздуха

 

 

11.00 ч.-11.15 ч. Кафе пауза

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ II (11.15ч.-12.30ч.)

 

Лектор: инж. Красимир Методиев

 

Използване на нови технологии в геодезията

· Обработка на снимките

· Съвместяване на данни от различни източници

· Приложение на създадените модели в кадастъра

· Нормативна уредба при използването на дронове

· Лазерни сканиращи системи LIDAR

· Други приложение на 3D моделите

· Виртуална геодезия и добавена реалност

· Дискусия

 

 

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ III (13.30ч.-14.30ч.)

Лектор: инж. Никола Бадев

Началник СГКК – гр. Пловдив

 

Съдържание на КККР

Създаване на КККР

Поддържане на КККР – видове изменения и основания

Установяване на непълнота или грешка в КККР

Изработване на проект за изменение на КККР

– за отстраняване на непълнота или греша

– при делба на ПИ

– при разделяне или обединяване на ПИ

Нанасяне и поправка на сгради

Нанасяне и поправка на самостоятелни обекти

Изменения в кадастралния регистър

 

 

 

14.45 ч.-15.00 ч. Кафе пауза

 

 

30.03.2023 г. СЕСИЯ IV (15.00ч.-16.00 ч.)

Лектор: инж. Никола Бадев

Началник СГКК – гр. Пловдив

 

Установяване на явна фактическа грешка

Изработване на проект за отстраняване на явна фактическа грешка

Одобряване на проекта

Комбинирани скици – съдържание, начини за изработване, приложение

 

31.03.2023 г. (петък)

 

9.00ч. – 9.30 ч. Регистрация

 

31.03.2023 г. СЕСИЯ V (9.30ч.-11.00 ч.)

 

Лектор: Румен Исов

Юрист в СГКК – гр. Пловдив

 

Актуални проблеми на административния процес по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри по Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 1-ва част

 

11.00 ч. – 11.15 ч. Кафе пауза

 

31.03.2023 г. СЕСИЯ VI (11.15ч.-12.30ч.)

Лектор: Румен Исов

Юрист в СГКК – гр. Пловдив

 

Актуални проблеми на административния процес по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри по Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 2-ра част

 

 

31.03.2023 г. СЕСИЯ VII (13.30 ч.-14.45ч.)

 

Лектор: доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

 

Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.

Нормативни документи, използвани координатни системи и изменения поради движенията на земната кора.

 

14.45 ч. – 15.00 ч. Кафе пауза

31.03.2023 г. СЕСИЯ VIII (15.00 ч.-16.00ч.)

Лектор: доц. д-р инж. Николай Димитров

р-л Департамент Геодезия

Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

RTK приложения в единичен и мрежови режим, както и подходящите условия и възможните ограничения за прилагането им.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us