Геодезия

Програма на обучителния курс, организиран от КИГ във Варна

Ето и програмата на обучителния курс, организиран от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) във Варна. Лектори на курса в различните му части са инж. Светла Кутлева, Началник СГКК – гр. Бургас, Иван Карчев, АГКК, Експерт по тестване на софтуер, Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД, доц. д-р Николай Димитров, р-л Департамент Геодезия, Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българаска академия на науките (БАН). Курсът е създаден, съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР и ще се проведе, както Геомедия вече писа, на 09-10.09.2021 г. в зала N4 на Фестивалния и конгресен център във Варна, район „Одесос”, бул. Сливница”, No 2-6. Сграда с идентификатор 10135.1508.291.1  

09.09.2021 г. (четвъртък)

09.09.2021 г. СЕСИЯ I (9.00ч.-10.30 ч.)

Лектор: Петя Цурева
Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД

Петя Цурева е завършила с отличие юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г, специалност „Право“. Притежава втора магистърска степен по специалност „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ със защитена с „Отличен“ магистърска теза на тема: „Налагане на имуществена санкция на държава членка за неизпълнение на правото на ЕС“. Била е стажант за срок от 6 месеца в Софийски градски съд – гражданско отделение, както и 6 месеца в Дипломатическия институт към Министерство на външните работи, 1 месец с Кьолн, Германия. От 2017 г. специализира в областта на вещното право. Има редица публикации в специализирани правни списания и списания в областта на строителството (сп. „Собственост и право“ и сп. „Градът“). От 2019 г. е главен юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД. От 2020 г. води семинарни занятия в областта на вещното и строително право.

Вещно право през призмата на кадастъра
1. Правен режим на кадастъра
1.1. Правен интерес в аспекта на ЗКИР /заинтересовани лица/
1.2. Извършване на услуги от АГКК с или без наличието на правен интерес
2. Правна характеристика на правото на собственост
3. Видове право на собственост

4. Съсобственост
5. Ограничени вещни права
5.1. Право на строеж (суперфиция)
5.2. Право на надстрояване и пристрояване
5.3. Право на ползване
5.4. Сервитути
6. Актове за недвижими имоти
6.1. Удостоверяване право на собственост върху недвижими имоти (констативни нотариални актове)
7. Основни моменти в закона за геодезията и картографията и закона за устройство на черноморското крайбрежие

09.09.2021 г. СЕСИЯ II (11.00ч.-12.30ч.)

Лектор: Петя Цурева
Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД

Административно право и процес
1. Основни принципи в административния процес
1.1.Видове административни актове и тяхното издаване
1.2. Оспорване на административни актове
1.3. Защита срещу неоснователни действия/бездействия на администрацията
1.4. Изпълнения на административни актове и съдебни решения по административни дела
2. Какво представлява класифицирана информация
2.1. Органи за защита на класифицирана информация
2.2. Видове класифицирана информация и ниво на класификация
2.3. Условия и ред за достъп до класифицирана информация
2.4. Защита на класифицирана информация
2.5. Административно – наказателни разпоредби
3. Видове лични данни. Правна уредба.
3.1. Правила при обработване на лични данни. Особени случаи на обработване на лични
данни.
3.2. Права на субектите на лични данни.
3.3. Предоставяне на лични данни на трети лица.
3.4. Принудителни административни мерки. Административно- наказателни разпоредби

09.09.2021 г. СЕСИЯ III (13.30ч.-14.45ч.)

Лектор: доц. д-р Николай Димитров
р-л Департамент Геодезия, Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

доц. д-р Николай Димитров е р-л департамент „Геодезия“ към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН. Научните му интереси и изследователските задачи са фокусирани върху обработка и анализ на GNSS данни; изследване на съвременните движения на земната кора; обработка на лазерни наблюдения на изкуствени спътници на Земята и др.

Геодезическа основа за създаване на кадастрална карта

1. Геодезическа основа на създаване на кадастрална карта.
Дават се сведения за Държавната GPS мрежа, използваните координатни системи и свързаните
нормативни документи.

2. Точност и източници на грешки при RTK измервания.
Систематизирани са източниците на грешки при РТК определенията и се дават практически
насоки за подобряване на точността на измерванията.

09.09.2021 г. СЕСИЯ IV (15.15ч.-16.30ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Наредба NoРД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта

10.09.2021 г. (петък)

10.09.2021 г. СЕСИЯ I (9.00ч.-10.15 ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Инж. Светла Кутлева е Началник на СГКК – гр. Бургас. Кариерата й започва през 1989 г. в Техническа служба в гр. Малко Търново. От 1993 г. работи в Регионална служба по геодезия и кадастър – гр. Бургас, а от 2000 е в СГКК – гр. Бургас, като от 2005 г. до настоящия момент е Началник на същата служба.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)
1. Съдържание на КККР
2. Технология и методи за създаване на КККР
3. Оцифряване на кадастрални и регулационни планове
4. Организация на анкетирането на собствениците
5. Установяване и решаване на контактната зона
6. Оформление на материалите

10.09.2021 г. СЕСИЯ II (10.45ч.-12.00ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри
1. Изменение на КККР – видове изменения и основания
2. Установяване на непълнота или грешка в КККР
3. Нанасяне и поправка на сгради
4. Нанасяне и поправка на самостоятелни обекти
5. Изработване на проект за изменение на КККР
6. Изменения в кадастралния регистър

10.09.2021 г. СЕСИЯ III (13.00ч.-14.15ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас
Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

10.09.2021 г. СЕСИЯ IV (14.45ч.-16.00ч.)
Лектори:
Иван Карчев
АГКК, Експерт по тестване на софтуер

Иван Карчев – Експерт по тестване на софтуер е в отдел ГИС на АГКК от 2013 година. Подпомага развитието на КАИС портала, отговаря за електронните плащания и участва пряко в процесите по надграждане на системата, указва методическа помощ на потребителите на портала. Работа с Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС).

I. Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР – Тази част съдържа подробна разбивка по стъпки, за това как се подава проект през портал КАИС.
II. Подаване на заявление за скица от ОЗЛ – Тази част съдържа видео урок за това как се подава скица, като ОЗЛ.
III. Други – В тази част очакваме въпроси относно портал КАИС.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОЧАКВАТ ВЪПРОСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НА АДРЕС kamara@kig-bg.org.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us