Геодезия

Програмата за обучителния курс на КИГ

Ето програмата за обучителния курс на КИГ, който ще се проведе в началото на юли в Пловдив.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Съгласно чл. 20 ал. 4 от ЗКИР
01-02.07.2021 г.
Дом на Науката и техниката, гр. Пловдив, ул. Гладстон №1

Лектори:
инж. Светла Кутлева, Началник СГКК – гр. Бургас
Катерина Крумова, АГКК, Експерт, анализатор на работни процеси
Иван Карчев, АГКК, Експерт по тестване на софтуер
Петя Цурева, Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД
доц. д-р Николай Димитров,р-л Департамент Геодезия
Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

01.07.2021 г. (четвъртък)

СЕСИЯ I (9.00ч.-10.15 ч.)

Лектор: Петя Цурева
Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД

Вещно право през призмата на кадастъра
1. Правен режим на кадастъра
1.1. Правен интерес в аспекта на ЗКИР /заинтересовани лица/
1.2. Извършване на услуги от АГКК с или без наличието на правен
интерес
2. Правна характеристика на правото на собственост
3. Видове право на собственост
4. Съсобственост
5. Ограничени вещни права
5.1. Право на строеж (суперфиция)
5.2. Право на надстрояване и пристрояване
5.3. Право на ползване
5.4. Сервитути
6. Актове за недвижими имоти
6.1. Удостоверяване право на собственост върху недвижими имоти (констативни нотариални актове)
7. Основни моменти в закона за геодезията и картографията и закона за устройство на черноморското крайбрежие

СЕСИЯ II (10.45ч.-12.00ч.)

Лектор: Петя Цурева
Главен юрисконсулт в “ГИС – София” ЕООД

Административно право и процес
1. Основни принципи в административния процес
1.1.Видове административни актове и тяхното издаване
1.2. Оспорване на административни актове
1.3. Защита срещу неоснователни действия/бездействия на администрацията
1.4. Изпълнения на административни актове и съдебни решения по административни дела
2. Какво представлява класифицирана информация
2.1. Органи за защита на класифицирана информация
2.2. Видове класифицирана информация и ниво на класификация
2.3. Условия и ред за достъп до класифицирана информация
2.4. Защита на класифицирана информация
2.5. Административно – наказателни разпоредби
3. Видове лични данни. Правна уредба.
3.1. Правила при обработване на лични данни. Особени случаи на обработване на лични данни.
3.2. Права на субектите на лични данни.
3.3. Предоставяне на лични данни на трети лица.
3.4. Принудителни административни мерки. Административно- наказателни разпоредби

СЕСИЯ III (13.00ч.-14.15ч.)

Лектор: доц. д-р Николай Димитров
р-л Департамент Геодезия
Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

Геодезическа основа за създаване на кадастрална карта
1. Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП)
1.1. Изходни материали
1.2. Начини на проектиране, полагане, стабилизиране, измерване и изравнение
1.3. Оформление на материалите

2. Работна геодезическа основа (РГО)
2.1 Изисквания към РГО
2.2 Начини на проектиране, полагане, стабилизиране, измерване и изравнение
2.3 Оформление на материалите

СЕСИЯ IV (14.45ч.-16.00ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Наредба №РД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта

 

02.07.2021 г. (петък)

СЕСИЯ I (9.00ч.-10.15 ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)
1. Съдържание на КККР
2. Технология и методи за създаване на КККР
3. Оцифряване на кадастрални и регулационни планове
4. Организация на анкетирането на собствениците
5. Установяване и решаване на контактната зона
6. Оформление на материалите

СЕСИЯ II (10.45ч.-12.00ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас

Поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри
1. Изменение на КККР – видове изменения и основания
2. Установяване на непълнота или грешка в КККР
3. Нанасяне и поправка на сгради
4. Нанасяне и поправка на самостоятелни обекти
5. Изработване на проект за изменение на КККР
6. Изменения в кадастралния регистър

 

СЕСИЯ III (13.00ч.-14.15ч.)
Лектор: инж. Светла Кутлева
Началник СГКК – гр. Бургас
Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

 

СЕСИЯ IV (14.45ч.-16.00ч.)
Лектори:
Катерина Крумова
АГКК, Експерт, анализатор на работни процеси
Иван Карчев
АГКК, Експерт по тестване на софтуер

Работа с Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС)

Автор

admin
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us