Геодезия

Производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път и одобрени КККР

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица – Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково и с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
Същевременно в ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-519 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Врачеш, община Ботевград, област София.
Заповед № РД-18-520 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Арбит, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-521 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Александрия, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-522 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бистрец, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-523 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Габер, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-524 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Добрин, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-530 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-531 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Загорци, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-532 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Земенци, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-533 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Зимница, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-534 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Капитан Димитрово, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-535 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Коритен, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-536 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лозенец, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-537 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Огняново, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-525 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Полковник Дяково, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-526 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Поручик Кърджиево, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-527 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Северняк, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-528 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Северци, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-529 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Телериг, община Крушари, област Добрич.
Заповед № РД-18-538 от 6 август 2019 г. – одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 11394.1796.1033, 11394.1796.2198, 11394.1796.2199, 11394.1796.1034 и частта относно границата между поземлени имоти с идентификатори: 11394.1796.1725 и 11394.1796.1034, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, област София.
Заповед № РД-18-539 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бояново, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-540 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бранковци, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-541 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Водна, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-542 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Медешевци, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-543 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-544 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Тошевци, община Грамада, област Видин.
Заповед № РД-18-545 от 13 август 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Братово, община Бургас, област Бургас.

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us