Геодезия

Производство по изменение на КК за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Бижовци и с. Черновръх, община Трявна, с. Радовци, община Дряново, област Габрово.

Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 01.09.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us