Геодезия

Променят наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

Предложени са промени в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.). Проектонаредбата е публикувана на 23.01.2018 г. и в момента подлежи на обществено обсъждане.

В мотивите към промените е посочено, че те са изготвени след постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, такъв с национално значение или общински с първостепенно значение. Текстът ще се прилага в случаите, в които ПУП е допуснат за изработване до 20.12.2017 г.

Сред измененията е отпадането на противоречието с установения разрешителен режим за използване на кинематични методи чрез използване на глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) за координиране на точки от РГО, съгласно Инструкцията № РД-02-20-25 от 20.09.2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на ГНСС. По въпроса е постигнато единодушно съгласие от страна на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Асоциация на геодезическите фирми, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Също важно за гилдията е съгласуването на понятието „първи надземен етаж“, което се привежда в съответствие с § 5, т. 50 от Закона за устройство на територията. Предложението е направено от областна колегия на гр. София към КИГ.

Промените ще регламентират и понятието „форсмажорни обстоятелства“ в случаите, когато има сключен договор за създаване на КККР и наличие на неблагоприятни метеорологични условия, възпрепятстващи изпълнението на геодезически измервания.

Проектът на наредбата и мотивите към него се намират в портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3249 и на уебсайта на агенцията https://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-naredba-%E2%84%96-rd-02-20-5-2018. Срокът за коментари е 22.02.2018 г.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us