Геодезия

Променят Закона за кадастъра и имотния регистър

В портала за обществени консултации, на интернет страниците на МРРБ и АГКК е публикуван проект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Срокът за изпращане на коментари и становища е 16 ноември 2018 г.

В предложените текстове се създава правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Документите, издавани от правоспособните лица ще имат силата на такива, издадени от АГКК. Редът и условията, при които ще се осъществява тази дейност от правоспособните лица ще се определи с наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена на основание чл. 58, ал. от ЗКИР.

Според новите промени правоспособните лица ще трябва да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години. Провеждането на курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица ще се организира от АГКК.

В проектозакона се въвеждат се разпоредби за налагане на глоби при нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията. При първо провинение глобата ще варира от 1000 до 5000 лв. за физически лица и от 5000 до 10000 имуществена санкция за юридически лица. При повторно нарушение ще се пристъпва към отмяна на правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Решението ще бъде направено от комисия, чиито състав ще се определя от изпълнителния директор на АГКК. В нея ще се включват и представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията.

С предложените изменения и допълнения съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти ще имат достъп до информационната система на кадастъра. Електронните документи под формата на скици, схеми и удостоверения от АГКК ще могат да се използват за провежданите от тях производства.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us