Геодезия

Промяна на граница между два съседни поземлени имота в урбанизирана територия по взаимно съгласие на собствениците им

Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. Била е член на Софийска адвокатска колегия, извършвала е консултации и е осъществявала процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ и граждански спорове в областта на вещното право.

Промяната на граница между два съседни поземлени имота по взаимно съгласие на собствениците в урегулирана с подробен устройствен план (ПУП) територия е хипотеза, която изисква прилагането на две административни процедури: промяна на имотната граница по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и промяна на регулационната линия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им актове. Различни са компетентните органи, администриращи двата процеса, както  и графичните материали и данни, които е необходимо да се изработят, за да се изменят кадастралната карта, съответно регулационният план. Нормата на чл. 15, ал. 3 на ЗУТ допуска изменение на границите на урегулирани поземлени имоти с план за регулация при съгласие на собствениците. Административната процедура има своята подробна нормативна регламентация – прилагат се всички изисквания на ЗУТ за изработване и одобряване на ПУП. Същевременно промяната на местоположението на имотната граница следва да се извърши в кадастралната карта, което от своя страна изисква прилагането на изискванията на чл. 64 и 65 на Наредба № РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5). Изработеният ПУП за изменение на регулационния план подлежи на съгласуване по чл. 65 на Наредба № РД-02-20-5, като е необходимо да се представи в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), съответстващ на изработения проект за изменение на регулационния план и отразяващ промяната на границата между поземлените имоти по чл. 64 на същата наредба. За целта на изменението на кадастралната карта частта (частите) – предмет на сделката по чл. 15 на ЗУТ между собствениците, се разделя от основния имот (имоти) с проектен идентификатор. За съгласуването на проекта на СГКК издава удостоверение за приет проект, ако същият отговаря на изискванията за такъв и на заинтересованите лица се издава скица – проект за прехвърляне на правото на собственост на реалната част (части) . Скицата – проект удостоверява характеристиките на обекта (обектите) на сделката по чл. 15 на ЗУТ, а не границите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти по проекта за изменение на регулационния план. След получаване в СГКК на вписан в Службата по вписвания акт, удостоверяващ прехвърлянето на реалната част (части) между собствениците (по реда на  чл. 86, ал. 1 ЗКИР или § 5, ал. 2 ПЗРЗКИР),  службата по геодезия, картография и кадастър изменя кадастралната карта, като актуализира съгласувания проект за изменение. Специфична особеност в този случай е задължението на СГКК съгласно чл.64, ал. 5 на Наредба № РД-02-20-5  да създаде служебно проект за обединяване на имотите, които са обект на една и съща съсобственост в резултат на сделката и одобрения ПУП. За новообразувания поземлен имот (който е обединен с част от съседния поземлен имот)  се записват данни за собствеността от документа за имота – преди сделката по чл. 15 на ЗУТ и от окончателния договор, удостоверяващ собствеността след прехвърлителната сделка. Процедурата се провежда на основание чл. 52, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗКИР и чл. 64 от Наредба № РД-02-20-5 и за урегулираните поземлени имоти се провежда едновременно със съгласуване по чл 65 на същата наредба на ПУП, предвиждащ промяната на регулационната линия. В случай, че в СГКК постъпи служебно административния акт за одобряване на съгласувания ПУП без договора за прехвърляне на реалната част (части), не е налице основание за изменение на кадастралната карта. След изтичане на шест месеца от издаването на скицата – проект, ако в СГКК не е постъпило искане за удължаване срока на действие на скицата- проект, поради наличие на административна или съдебна процедура, за извършване на изменението в кадастралната карта следва да се подаде ново заявление от заинтересованите лица, придружено с проект.

С оглед на целите на кадастъра Наредба № РД-02-20-5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри обвързва изменението на кадастралната карта в описаната хипотеза с акта, удостоверяващ сделката за прехвърляне на реалната част (части) при промяната на граница, а не с акта за одобряване на изменението на ПУП. Пред заинтересованите лица, след издаването на скицата –проект от СГКК, стои възможността да извършат сделката и преди одобряването на ПУП, но след това проектът за изменение на ПУП е необходимо да се преработи по съответно променените кадастрални данни в карта. Основанието за изменението на ПУП ще бъде вече не чл. 15, а чл. 134, ал .2, т. 2 на ЗУТ и същият няма да подлежи на съгласуване по чл. 65 на Наредба № РД-02-20-5, тъй като след сделката и преработването му с него няма да се променят имотни граници.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us