Геодезия

Проучено е озеленяването в София

Ново проучване на степента на озеленяване, изработено от екип, ръководен от д-р инж. Николай Найденов, УАСГ, е достъпно на сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община (НАГ-СО). Изследването е публикуванo в раздел „Карти“ на сайта на НАГ-СО.

За проучването са използвани мултиспектрални сателитни изображения, свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“. Посоченият в схемите процент на озеленяване показва степента на наличното озеленяване спрямо изискуемото за съответната устройствена зона. В сив цвят за означени устройствените зони, за които в Общия устройствен план няма предвиден минимален процент за озеленяване.

Публикувани са обща схема в М 1:25 000 и подробни схеми за всеки от районите в М 1:10 000.

Освен като „моментна снимка“ за наличното озеленяване в София, изследването е необходимо за териториално насочване на бъдещи инвестиции, програми за озеленяване и дейности по компенсаторно озеленяване.

Изследването е прието от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us