Геодезия

Публична защита на дисертационен труд за точността при позициониране в реално време чрез ГНСС

На 17.01.2019 г. от 17:15 ч., в зала 318 на ректората на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова. Тя е докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Геодезия и геоинформатика“ с научен консултант проф. д-р инж. Момчил Минчев. Темата на дисертационния труд на инж. Илиева-Цветкова: „Изследвания върху точността и ефективността на методите за ГНСС позициониране в реално време”.

Научно жури е в състав: проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов, проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова, проф. дтн инж. Георги Вълев Димитров, проф. д-р ик. н. инж. Андрей Иванов Андреев и доц. д-р инж. Венета Иванова Коцева.

Материалите свързани със защитата са достъпни на интернет страницата на УАСГ на адрес: https://www.uacg.bg/?p=183&l=1&id=3487&f=5.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us