Геодезия

Район Илинден с приет кадастър

В брой 38 от 26.05.2015 г. на „Държавен вестник“ е публикувана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район ИЛИНДЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-22-3/07.07.2006 г. на началника на СГКК София и Заповед № РД-18-83/03.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК).

Заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в сградата на общинската администрация на район ИЛИНДЕН, ж.к. Захарна фабрика, ул. Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 421, ет. 4 до 25.06.2015 г. включително.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us