Геодезия

Ръководството на АГКК се срещна с представители на професионалните организации в областта на геодезията и кадастъра

На 01.11.2018 г. се проведе среща между ръководството на АГКК, в лицето на изп. директор инж. В.Коритарова и гл.секретар инж. В. Тодорова, с представители на основните неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра (НПО) – инж. М. Димиев и инж. В. Монов от КИГ, инж. Н. Главинчев от КИИП, инж. Н. Киров и инж. Ст. Стоянов от АГФ и инж. Цв. Боев от СГЗБ. Това съобщиха от Камарата на инженерите по геодезия.

На срещата се обсъди участието на съсловните организации в предстоящото изменение на подзаконовата нормативна уредба, проблемите с обслужване на гражданите и качеството на проектите за изменение на КККР в гр. София. Всички представители на НПО изразиха готовност за представяне на предложения за изменение на подзаконовата нормативна уредба. Страните – участници в срещата изразиха общо съгласие, че има сериозни проблеми със спазване на сроковете в СГКК-София, като представителите на КИГ споделиха, че проблемите ще продължават – независимо кой е началник на СГКК, ако не се вземат належащи мерки за решаването им.

Всички се съгласиха, че с цел експедитивност и комуникативност е удачно да се въведат добри практики, като:

  • на магнитен носител да се записва цялата проектна документация
  • евентуално посочване на електронен адрес на заинтересованото лице в проекта
  • при конкретни проблеми и при сериозни закъснения в срока на проектите да се кореспондира по електронен път с АГКК на e-mail: acad@cadastre.bg.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us