Геодезия

Разделят АГКК на две, за да оптимизират работата й

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Това се предвижда в проекта на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК, съобщиха от пресцентъра регионалното министерство.

Предложеният проект е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и на Портала за обществени консултации.

Промените в устройствения правилник са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

Ето какво се казва в анонса:

С проекта на Постановление се извършва промяна в структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в рамките на съществуващите щатни бройки.

Изменението и допълнението на Устройственият правилник на АГКК са свързани с привеждането му в съответствие със Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и с оптимизиране на организацията и актуализиране на функционални компетентности на дирекции в агенцията.

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в АГКК се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции. Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us