Геодезия

Разлика в площите по кадастрален план и кадастрална карта


Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“.

Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg

Въпрос: В преговори съм за закупуване на недвижим имот. Имотът представлява неурегулиран поземлен имот с площ от 1710 кв.м. и като такъв е описан в нотариалния акт на собственика. За територията е налице влязла в сила кадастрална карта, като площта на имота по кадастралната карта е 1734 кв.м. За разликата в площта на имота от 24 кв.м. собственикът се е снабдил с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка въз основа на давностно владение, като предмет на този нотариален акт са 24/1734 идеални части от имота. Достатъчни ли са тези два нотариални акта, за да легитимират продавача като собственик на имот с площ от 1734 кв.м. по кадастралната карта?

Отговор: На първо място трябва да се изследва въпросът откъде идва разликата в площите на имота по кадастралния план и по кадастралната карта – дали от разлика в границите на имота в двете карти или от методите на изчисляване на площта (графично- при изчисляване на площ по кадастралния план и чрез компютърна програма при изчисляване на площта по цифровата кадастрална карта). В конкретния случай предвид малката разлика в площта спрямо голямата площ на имота – 24 кв.м. за имот с площ от 1710 кв.м. – най-вероятно това не се дължи на разлика в границите. А след като разликата в площта не се дължи на разлика в границите, а на метода на изчисляването й, то по мое мнение това очевидно е един и същи имот и разликата в площта не представлява правен проблем, който да бъде отстраняван по реда на обстоятелствената проверка.

Отделно от гореизложеното категорично не смятам, че нотариалният акт за право на собственост на 24/1734 идеални части от недвижимия имот разрешава какъвто и да е правен проблем по следните причини: първо- тъй като предмет на нотариалния акт са идеални части от недвижимия имот (а не реални), а както е известно идеалната част представлява такава от всеки кв.м. от имота, то тези 24/1734 идеални части не са в повече и не са „липсващите“ 24 кв.м. от имота- т.е. нотариален акт за имот с площ от 1710 кв.м. и нотариален акт за 24/1734 идеални части от същия имот не легитимират собственика за притежател на имот с площ от 1734 кв.м. (защото дори математическият сбор на конкретна площ с идеална част от площ не дава площ). На второ място – записът за идеална част от недвижим имот винаги поставя въпроса за наличие на съсобственост в този имот – т.е. идеалната част има отношение към правото на собственост, а не към площта на имота. В този смисъл смятам, че констативният нотариален акт за придобити по давност 24/1734 идеални части от недвижимия имот е не само излишен, но и неверен и допълнително обърква ситуацията.

 

 

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us