Геодезия

Реституиран имот застъпващ друг имот


ВЪПРОС: По силата на наследство от баща ни от 1973 г. притежаваме недвижим имот в гр. София, който е нанесен в регулационния план. Преди няколко години получихме заповед на кмета на района, с която беше одобрено нанасяне на реституиран по реда на ЗСПЗЗ имот, който частично застъпваше и нашия имот. Обжалвахме заповедта и с влязло в сила решение съдът я отмени като незаконосъобразна. Оказа се, обаче, че в кадастралния план, поддържан от дирекция “Софийски кадастър”, продължава да съществува нанесеният реституиран имот. За да възстановим границите на собствения си имот, започнахме процедура по нанасянето му в регулационния план. Общината отказва да ни издаде заповед за нанасяне, тъй като е уведомила собственика на реституирания имот и той не е съгласен с нанасянето. Какво да правим?

ОТГОВОР: Правилно е общината да откаже нанасяне на имота ви в регулационния план, тъй като той съществува там. Би трябвало основанието за такъв отказ да е липсата на правен интерес от извършване на процедурата, тъй като имотът е нанесен в плана. Не е правилно в процедурата по нанасяне на вашия имот да бъдат уведомявани собствениците на реституирания земеделски имот, защото той не е нанесен в кадастралната основа на регулационния план (независимо от това, че е нанесен в кадастралния план, поддържан от Дирекция “Софийски кадастър”), т. е. на плоскостта на регулационния план вашият имот не стъпва върху чужд имот.

Няма нито законова процедура, нито указания от административните органи за изменение на кадастрален план, поддържан от дирекция “Софийски кадастър”, като кадастралният план попада в урегулирана територия и трябва да се измени само кадастралният план, но не и кадастралната основа на регулационния план. За да бъде изпълнено съдебното решение и от дирекция “Софийски кадастър” и да бъде заличен нанесеният върху Вашия имот реституиран земеделски имот, препоръчвам това да бъде поискано от Вас чрез съответната районна администрация.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us