Геодезия

Резултати от редовното заседание на КИГ

Ланд. арх. Десислава Валева
В края на април се проведе редовно заседание на управителния съвет, контролния съвет и комисията по професионална етика към КИГ, на което беше приет отчет от председателя за дейността на Камарата през изтеклия период.
На общото събрание в Пловдив беше заложен броят на нови членове да е 150 души. По този начин общият брой на всички членуващи ще достигне 400 човека. Към 16 април 2008 г. членовете на Камарата са обаче 424. Всички членове, редовно отчетени членове да края на април са 357 души, като 73-ма не са подновили членството си за 2008 г. и са разпределени: Варна -30, Велико Търново – 2, Габрово – 8, Кюстендил – 8, Ловеч – 1, Пловдив – 1, Сливен – 4, София – 16, Ямбол – 3.

Новоизбрани областни ръководства

  1. Монтана          Лиза Петрова        Председател
  2. Пазарджик     Николай Киров       Председател

                                Огнян Василев      Член
                        Димитрия Златанова      Член
      3. Русе Красимир Станчев Станев     Председател
                  Диана Великова Иванова      Член
                   Деян Величков Димитров    Член
       4. Хасково   Драгомир Енев Колев    Председател
                    Стефан Иванов Чакъров      Член 
              Николина Георгиева Митева      Член 
      Валентина Господинова Трайкова      Член
                    Галина Христова Колева      Член

Областите, в които не са проведени все още събрания, са пет – Кърджали, Перник, Плевен, Смолян, София област, Търговище.
Въз основа на постъпилото предложение за приемането на почетен член от областна колегия – Разград се взе решение комисията по професионална етика да изготви правилник с критерии, на които трябва да отговарят предложените за награждаване и почетни членове, като се обсъди и вариант за създаване на нова категория членство, а именно на лица, вече не занимаващи се с активна дейност, но с желание и потребност да се срещат и да споделят опита си с колеги.
Управителният съвет бе запознат с взетото от комисията по професионална етика решение, относно молбата от „Геодезическо проектиране„ ООД – гр. Шумен.
По предложение на инж. П. Петров в точка „Разни” се коментираха и разискваха условията, обявени от възложителя – АГКК – гр. София, към участниците в откритите процедури по НВМОП – за фирми със средногодишен оборот от геодезическа и кадастрална дейност през последните три години не по-малък от 100 000 лв., посочени в т. ІІІ от конкурсната документация. Бе поставен въпросът как малки геодезически фирми с легални програми, техника и състав могат да участват в процеса на създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територията на страната.
На 12 май във в. „ Строителство-Градът” бе публикувана статия от Камара на инженерите в инвестиционното проектирана, в която се осъждаха предложените промени в Закона за геодезия и кадастър от Камара на инженерите по геодезия. В отговор на поставените обвинения инж. А. Янакиев е подготвил официално становище до председателя на Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство при Народното събрание, до изпълнителния директор на Агенция по геодезия, кадастър и картография, до председателя Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, до ректора на Университет по архитектура строителство и геодезия, до председателя на Камара на архитектите в България, до председателя на Комисията за защита на конкуренцията и до председателя на Комисията за защита на потребителите.
През месец юли предстои да се проведе редовно заседание на управителния съвет, контролния съвет и комисията по професионална етика.

Участие на КИГ на конгреса Top-cart

За постигане на приоритетите, приети от Общото събрание на Камарата, председателят на КИГ Ангел Янакиев и секретарят на камарата взеха участие в Международен конгрес на геометрите и геодезистите от Европа, Девети национален конгрес Top-cart 2008 г. във Валенсия и на Работната седмица на Комисия 3 на FIG. На тези форуми бяха осъществени контакти с представители от Близкия изток, Белгия, Гърция, Испания, Кения и Турция. От камарата бе подадено заявление за членство във FIG и се очаква тяхното решение. В съответствие с устава на FIG е изпратено писмо до Съюза на геодезистите и земеустроителите в България за становище. На 14.04.2008 г. инж. Ангел Янакиев в качеството си на председател на КИГ присъства на заседание на СГЗБ, на което след дебати бе взето решение да се даде положително становище за членството на КИГ в FIG. Бил е поставен финансов въпрос КИГ да спонсорира участието на представител на СГЗБ на някоя от срещите на FIG, за което управителният съвет след гласуване прие камарата да заплаща една регистрация за участие на един представител на СГЗБ за общо събрание или конгрес на FIG.
Лично по настояване на д-р Криси Поциоу – председател на Комисия 3 и представител на АССО в съвета на FIG, председателят, заместник председателят и секретарят на КИГ ще присъстват на работната седмица на FIG-2008 в Стокхолм, Швеция, провеждаща се през периода 14-20 юни 2008 г.
Една от най-интересните точки от дневния ред на тази работна седмица е изборът на двамата вице президенти с мандат 1.1.2009-31.12.2010 г. и изборът на председателите на Комисии с мандат 1.1.2011-31.12.2014 г.
Според член 2.3 от вътрешните правила на FIG – асоциация членка ще бъде допускана за домакин на конгрес или работна седмица. Тя има право да предлага кандидати за избор в съвета, да предлага делегати за комисиите и специални комисии на федерацията. Асоциацията членка има право на глас на редовните и извънредните общи събрания и може да получава материали, разпространявани от името на федерацията.
Асоциацията членка има право да дава номинации за президент и вице президент, както и е задължена да насърчава своите представители да участват в техническите срещи, организирани от федерацията.
Всяка асоциация членка или в процес на присъединяване ще има право да посочи един делегат за всяка комисия, който се очаква да посещава като минимум най-малко един конгрес и когато е възможно – на технически срещи, организирани от комисиите.
Разходите за посещението във Валенсия и в Стокхолм на инж. А. Янакиев и Р. Георгиев, като председател и заместник председател на КИГ, бяха поети от тях лично, без да натоварват бюджета на камарата.

КИГ и Geometer Europas

Беше осъществен контакт със секретаря на Geometer Europas инж. Рафик Кури и се изпратиха документи за членство. В отговор на заявлението се получи предложение да се организира среща между председателя на Geometer Europas Алан Гудет и инж. Ангел Янакиев. Тя ще бъде в началото на месец юли в София, като целта е да се проведат разговори за бъдещо сътрудничество между двете организации.

КИГ и работната седмица на Комисия 3 на FIG
Пространствено информационно управление към екологично управление на мегаполиси

Валенсия, 18-21 февруари 2008 г.

2007 година се оказа крайъгълен камък в историята на човечеството, като 50% от световното население стана градско. Бързата урбанизация е феноменът на нашето време. Мащабите на съвременното нарастване на градското население разкрива сериозни предизвикателства пред геодезистите, градостроителите и правителствата.
На настоящата Работна седмица на Комисия 3 на FIG се постави фокус върху това как геодезистите могат, чрез SDls и добро поземлено управление да предоставят надеждна пространствена база данни и средства за наблюдение, планиране и осигуряване на добро управление на бързо разрастващите се урбанизирани райони.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Работна седмица на Комисия 3 на FIG се проведе съвместно с Испанския девети национален конгрес на инженерите геодезисти TOP – CART 2008. Беше организирана и модерна техническа изложба.
Събитието беше амбициозно и впечатляващо. Състоеше се от пет съвместни и 26 паралелни сесии с изнесени на тях общо 124 доклада. Повече от 500 бяха делегираните представители на срещата.
Темата на първата пленарна сесия беше озаглавена „Кадастър, електронна администрация и управление на земята в подкрепа на устойчивото развитие” . тя бе представена от Хесус Миранда, шеф на кадастъра в Испания, от проф. Стиг Енемарк, президент на FIG и от проф. Ийън Уилямсон. Втората сесия беше за техническите аспекти и бе озаглавена „Картография, фотограметрия и дистанционни измервания в полза на обществото”. Тя бе представена от Алберто Серено – главен директор на Националния картографски институт в Испания, проф. Агустин Пичел и проф. Ян Доуман, президент на ISPRS. Третата сесия бе озаглавена „Аспекти в градоустройственото планиране и въздействието върху бързата урбанизация”. Лекциите бяха представени от Хуан Антонио Алтес Марти, началник на отдела за Градоустройствено планиране към общината на Валенсия и д-р Криси Потсиоу, председател на Комисия 3 на FIG.
Делегатите на Комисия 3 бяха приветствани от проф. Педро Каверо, от организационния комитет, от Херонимо Мирон – испанския делегат на UN/ ECE WPLA, от президента на FIG Стиг Енемарк и от д-р Криси Поциоу – председател на Комисия 3. Поканен основен говорител от Комисия 3 беше проф. Енемарк, който се занима с темата „Развитие на уменията за решаване на проблеми”. Проф. Доуман говори за 3D моделирането на градовете. Мишел Коулд разгледа инициативата INSPIRE и нейните приложения, а Кевин Мунеи представи лекция на темата за EuroSDR`s и изследователска дейност в събирането, управлението и доставянето на пространствена база данни. Участие взе и д-р Ана Мариа Круз с разработката „Резултати от работната среща на Natech за 2008: Оценка и управление на рисковете Natech”. Още мнозина други изтъкнати представители на Европейската кадастрална и картографска агенция, чиито презентации включваха последните постижения в сферата на мултифункционалния кадастър и изследвания SDI, също участваха на срещата.
Още веднъж Комисия 3 привлече голям брой известни FIG академици и изследователи.
Освен петте съвместни сесии, тази Работна среща на Комисия 3 имаше още осем технически сесии с общо 44 презентации, насочени към темата на работната седмица. Основни акценти в тях бяха Spatial Information Management (SIM) и градоустройственото развитие, прилагането на научните разработки за управление на градовете, приложението на SIM за управление при бедствия и културно наследство.
Следващата работна среща ще се проведе в Германия, през февруари 2009 г. на тема „Пространствена информация за устойчиво управление на урбанизираните територии”.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us