Геодезия

Резюмета на дипломните работи на випуск ‘2016 на Геодезическия факултет

В миналия брой ви представихме отличниците на випуск 2016 г. на геодезическия факултет, а сега ви представяме резюмета на техните дипломни работи.

Петя Борисова

TABLO 001 Custom

Геодезически проект за строителство на високата 202 m офис сграда „Sky Fort”

Същността, целите, предназначението, фазите, етапите и методите за вертикално планиране са определени в Инструкцията за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране. По своята същност проектът за вертикално планиране на населеното място представлява необходимото изменение на релефа на терена, с цел да бъде моделиран по начин, който да удовлетворява нуждите на строителството, транспорта, успешното и рационално водоотвеждане при съблюдаване на минимални изкопи и насипи, удобство за пешеходците и хората с увреждания. Именно преустройството на съществуващата топографска повърхност в друга, която да гарантира най-благоприятни условия за строежа и експлоатацията на новоизграждащите строителни и благоустройствени обекти представлява основна задача на вертикалното планиране.

При изработването на проекта за вертикално планиране е използуван комбиниран графо – аналитичен метод, т.е. метода на „червените“ хоризонтали. Сечението на „червените“ (проектните) хоризонтали, изчертани с плътна червена линия е през 0.10 m.

При определянето на височинното положение на улици, алеи, площади и съоръжения една от основните цели е осигуряване на удобство за транспортните средства и пешеходците, като се вземат предвид и хората с увреждане и се осигури достъпа им до сградите и съоръженията.

Георги Василев

Приливна корекция към геодезическите измервания и координати

Предмет на дипломната работа са приливните корекции към геодезическите измервания и координати, в частност към ускорението на силата на тежестта, нивелачните превишения, геопотенциалните коти и географските геодезически координати. За целта в MATLAB е създадена програма, изчисляваща приливни корекции в избрана точка от земната повърхност в даден момент или за зададен период от време, представяща резултати в графичен и табличен вид.

Анализирани сa големината и точността на приливните корекции за точка, намираща се на φ=42.2oN, λ=22.5oE , за периода 04.07.2016 – 04.08.2016 , при начален момент 11:31 на 04.07.2016, и допълнително за цялата 2016 година. Резултатите са за твърда и еластична Земя при зададен референтен елипсоид GRS80. Изследван е постоянният приливен ефект при всяка от корекциите.

Надежда Колева

posterNadq.compressed 001 Custom

Трансформация на структури от данни за пространствени обекти

В дипломната работа са разгледани въпросите, отнасящи се до автоматизацията на процесите за пренос на пространствени данни между различни системи. Разгледана е и е демонстрирана възможност за предоставяне на електронни услуги от кадастъра през отдалечен достъп.

Разработено е приложение със специфична архитектура и софтуерно решение за достъп до данни и предоставяне на услуги през Internet.

Предложеният подход за обмен на данни е от огромно значение в геодезическата практика. При условие, че основната геодезическа продукция е в цифров вид времето за изработване и предоставяне на геодезическите работи и разходът на материали при изработване на КККР ще се намали значително.

Светослав Геков

Poster Svetoslav Gekov 001 Custom

Приложение на геоинформационните модели и системи за планиране и оптимизация изпълнението на проекти в геодезическата практика“

Дипломната работа засяга теми, свързани с управленската теория и геоинформационните технологии. Включен е кратък обзор на особеностите на проектите в геодезическата практика, предвид спецификата на дейностите и съобразно действащата нормативна уредба. Разгледани са съвременните компютърно-базирани информационни системи и техните компоненти, както и възможността за обединение на функционалността на класическите управленски системи и съвременните географски информационни системи (ГИС).

Създаден е информационен модел, който е интегриран в релационна база данни. Системата е реализирана като клиентско приложение в средата на ГИС платформа с отворен код. Функционалността на системата включва както използването на различни инструменти за операции с данни, така и извършването на геопространствени анализи в ГИС среда за подпомагане планирането и оптимизация изпълнението на проекти в геодезическата практика.

Адриана Джулева

adriana

Проект за устройство на част от земеделската територия на землище с. Цалапица, Пловдивска област, включваща земи от Защитена зона за опазване на птици BG0002086 “Оризища Цалапица”

Целта на дипломната работа е да се разработи проект за устройство на част от земеделската територия на землище с. Цалапица, Пловдивска област, включваща земи от защитена зона за опазване на птици BG0002086 „Оризища Цалапица”, съблюдавайки съвременните принципи на земеустройството и техническите изисквания за рационална организация на територията, която да позволи повишаване на добивите от земеделските култури, високоефективно използване на земеделската техника, постигане на високоефективно земеделско производство, опазване и подобряване на почвеното плодородие, в подчинение на изискванията за защита на местообитанията в Защитената територия.

Целта на дипломната работа е постигната чрез изпълнение на следните задачи: Анализ на почвените, климатичните, топографските, хидроложките и хидрографските условия на землището; Проучване на перспективите за земеделското производство на община Родопи, Пловдивска област; Набавяне на картов и текстови материал за настоящето земеползванеи арендоването на поземлени имоти за 2016 г.; Проектиране на масиви за ползване; Изработване на варианти на земеустройствен проект; Разработване на идеен проект за напояване на полета от сеитбообръщения с кръгововъртящи се дъждовални машини; Разработване на идеен проект за капково напояване на лозови насаждения.

Разработката е осъществена в две части – предпроектни проучвания и проектна част.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us