Геодезия

Събор на геодезистите през 2016 г.

В навечерието на нова година гилдията изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, в което я запозна с позицията на няколкото съсловни организации за развитието на геодезията у нас. Документът е подписан от председателите на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и секция Геодезия към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Писмото е с копие до заместник-министър председателя Румяна Бъчварова.

Публикуваме пълния му текст.

Съсловните организации заедно организират и първия геодезически събор, който е свикан на 6 февруари в София. Под мотото: Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!, всички заинтересувани от бъдещето на геодезията са поканени в сградата на ФНТС, на ул. Г. С. Раковски №108. основните теми на обсъжданията ще бъдат настоящето и бъдещето на геодезията и кадастъра в България и отражението му върху икономиката; достоверността на информация за недвижимите имоти, за топографията и инфраструктурата; стойността на геопространствените данни; развитие на технологиите. Коментари може да изпращате на e-mail: geodesymeeting@abv.bg.

835762C15D4672811523134AC4DB5E38058A2D54ADAB472877pimgpsh fullsize distr AD20A2D3DE4429C0F35A29A2BB63D22A02CF1A3508E8C0A769pimgpsh fullsize distr

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

КОПИЕ ДО ЗАМ.- МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

В края на януари 2015 г. с Ваша заповед беше назначен инж. Светослав Наков за изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Днес, след почти година управление на АГКК от новия изпълнителен директор и на прага на 2016 г., си позволяваме да направим равносметка на това, какво се случи през този период, с която желаем да Ви запознаем:

1. Липса на пълна стратегия за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България. Действащата дългосрочна програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър от март 2001 г., разработена съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗКИР, беше с хоризонт 2015 г., а нова национална стратегия и дългосрочна програма не е разработвана и обсъждана;

2. Блокирани са всякакви дейности за разработване на нормативни документи в областта на кадастъра и геодезията. Изпълнението на разработената в началото на 2015 г. Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и регистри (от работна група под ръководството на Зам.-министър председателя г-жа Румяна Бъчварова) спря до предложение на МРРБ за Закон за изменение и допълнение на ЗКИР, което така и не стигна до Министерския съвет. Вместо от АГКК да се доразработва и усъвършенства нормативната уредба в изпълнение на обявените цели за 2015 г., се издават заповеди и указания, които, освен че в много от случаите противоречат на действащата нормативна уредба, не са обсъдени нито с неправителствените организации, нито със Съвета на потребителите на кадастрална информация.

3. Кадровата политика в АГКК, ако случващото се през 2015 г. може да се нарече така, се свежда до освобождаване от неудобните, чрез съкращаване на щатове, и то в момент, в който МРРБ се опитваше да съгласува прехвърлянето на 300 щатни бройки от МЗХ към АГКК и АГКК да приеме цялата КВС в страната;

4. Малкото обществени поръчки за дейности по геодезия и кадастър, обявени през 2015 г., бяха белязани с противоречиви и непоследователни решения на изпълнителния директор, които създават впечатление за прокарване на лични и корпоративни интереси. Няколко са случаите на обжалвани процедури от засегнати участници или прекратени от страна на самия директор;

5. Липса на нормален диалог с неправителствените организации – на няколко пъти от страна на изпълнителния директор на АГКК, от ресорния съветник на Министъра на РРБ и от ресорния зам.- министър на РРБ се обявиха намерения за провеждане на регулярни срещи, които след първата такава или не се провеждаха, или изпълнителният директор и професионалното ръководство на АГКК отсъстваха. При проведените опити за обществени обсъждания по представени документи от МРРБ (АГКК) всички писмени и устни становища и конструктивни предложения от професионалните геодезически организации не бяха взети предвид.

Изложеното дотук може да бъде окачествено като хаос в АГКК – единствената държавна институция, пряко отговорна за реализиране на дейностите по геодезия и кадастър.

Кулминацията на създалата се ситуация дойде на 20.11.2015 г., когато в бр. 90 на Държавен вестник бе обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на извън урбанизираната територия за 36 землища в четири общини на област София въз основа на карти на възстановена собственост (КВС) от един изпълнител. Освен че до този момент няма информация за обществена поръчка по реда на ЗОП от страна на АГКК или заинтересовани общини за възлагане на тази задача, липсват и технически изисквания за създаване на КККР за тези територии.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Предвид изложените обстоятелства, изказваме мнение, че проблемите, които биха възникнали от продължаващото неглижиране на геодезията и кадастъра, ще рефлектират най-вече върху обществения интерес в лицето на всички собственици на недвижими имоти върху АГКК като единствената държавна институция в тази област, върху геодезическата професионална общност, но и върху Вас като министър – пряко отговорен за дейността на АГКК.

Независимо от това, че АГКК се ръководи от изпълнителен директор, именно Министърът на регионалното развитие и благоустройството „ръководи държавната политика в областта на геодезията и картографията“ (чл. 7 от Закона за геодезията) и „упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра“ (чл. 4 ЗКИР).

Смятаме, че като министър на РРБ разполагате с възможност за прилагане на мерки за издигане на АГКК в авторитетна, компетентна институция, гарантираща собствеността на гражданите и обезпечаваща държавата с надеждни фундаментални данни за територията на Р България. За постигане на това сме готови да подкрепим административни и кадрови промени в АГКК от Ваша страна.

Настояваме в най-кратък срок да се проведе среща под Ваше ръководство за обсъждане на създалата се ситуация в АГКК и взимане на спешни мерки и решения по повдигнатите въпроси. Припомняме Ви. че предложението ни за такава среща от януари 2015 г. в началото на управлението на настоящия изпълнителен директор на АГКК остана без последствие.

Потвърждаваме още веднъж нашата готовност да Ви предложим професионалната си подкрепа и експертна помощ при решаване на всички повдигнати въпроси, свързани с геодезията, картографията, кадастъра и геопространствените данни!

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Подпис Д-р Инж. Иван Калчев

СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Подпис Николай Главинчев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

Подпис Валентин Йовев

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ

Подпис Николай Киров

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us