Геодезия

Съсобственост на поземлен имот


ВЪПРОС: Собственик съм на поземлен имот. През 1992 г. моят имот заедно със съседен имот е включен в общ парцел, като същевременно в дъното на парцела е придадена и част от друг имот. От общината е извършена оценка на придаваемата част към съсобствения ни парцел. Съсобственикът ми е заплатил чрез общината на собственика на придаваемата част ½ от стойността на оценката и се е снабдил с нотариален акт за ½ идеална част от частта от имота, придадена към нашия парцел. Как можем да уредим отношенията си в общия парцел?   

ОТГОВОР: Регулационният план за вашите имоти е одобрен при действието на Закона за териториално и селищно устройство (отм.) и Правилника за прилагането му. Това означава, че при действието на ЗТСУ е следвало, от една страна, да се уредят облигационните отношения по изравняване на частите на съсобствениците в образувания съсобствен по регулация парцел, и от друга страна да се уредят отношенията по придаваемата част.

Особеното във вашия случай е, че само единият от съсобствениците е извършил частично плащане в полза на собственика на придаваемата част. По мое мнение, такова частично плащане не води до “частично уреждане на сметки по регулация” – както е приел нотариусът и е съставил констативен нотариален акт за ½ ид.ч. от придадената с регулационния план част от съседен имот. Това е така, тъй като не съществува хипотеза на “частично уреждане на сметки по регулация”. За да се придобие собствеността върху придаваемата част на собственика на имота, от който се отчуждава, трябва да бъде заплатена цялата сума по извършената оценка – в противен случай регулационният план не е приложен. Според мен съставеният констативен нотариален акт е нищожен поради противоречие със закона и липса на предмет, и не може да  породи правни последици.

След като не са уредени сметките по регулация – нито по отношение на придаваемата част, нито за изравняване на частите на съсобствениците в образувания по регулация съсобствен парцел, сме изправени пред хипотезата на неприложен дворищнорегулационен план и прекратено отчуждително действие на плана по смисъла на §8 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. След като не са изравнени частите в съсобствения УПИ в срока по §6, ал. 2 от ПР на ЗУТ, собствениците притежават право на собственост върху поземлените имоти в границите на съсобствения УПИ. Можете да проведете процедура по §8 от ЗУТ, като отделите вашия имот и съседния имот в самостоятелни урегулирани поземлени имоти. 

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us