Геодезия

Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията, и свързаните с нея области


Инж. Стоян Богданов, организационен секретар на СГЗБ

На 6 и 7 ноември 2008 г. в Дома на науката и техниката в София, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България проведе 18-ия пореден международен симпозиум, на който бяха дискутирани всички проблеми на геодезията и свързаните с нея области.

Съорганизатори на симпозиума бяха Международната федерация на геодезистите (FIG), Международното дружество по фотограметрия и дистанционни изследвания (ISPRS), Международната картографска асоциация (ICA), Европейският комитет на геодезистите               (CLGE), Европейската група на геодезистите (EGoS), на които съюзът е член, и редица други международни организации, а от българска страна   –   ФНТС, УАСГ, БАН, МРРБ-АГКК, МО-ВГС, МЗХ, КИГ и СУБ – секция технически науки.

Съдействие за провеждане на симпозиума оказаха много български фирми – Геоконсулт, Геопрециз, Геодис – България, Ес Би Груп, Българска геоинформационна компания, Геохайд, Гео – Иванов, Гео Плюс, ИОЕС – П. Тодоров, Геопланпроект, Институт по картография, Глобъл – Гео, Мини Марица – Изток,        както и УАСГ, АГКК и особено Военнокартографската служба при МО. Всички те заслужиха благодарността не само на  организаторите, а и на всички участници.

От 2003 г. насам темата на симпозиума е една и съща, тъй като е всеобхватна и позволява изява на автори на доклади, работещи в различни области на геодезията, от една страна, и задоволява интересите на всички участници, от друга страна. В последните години обаче се отделя значително място на регионалните проблеми, което предизвиква интерес на значителен брой участници от съседни страни и особено от Гърция и Турция. Тази година най-много доклади се отнасяха до спътниковите системи и географските информационни системи. Голям интерес предизвикаха и докладите, посветени на националните ни проблеми, а именно: „Геодезическите, картографските и кадастрални дейности в България – от миналото до сега”, „Съвременните задачи на военно-картографската служба, свързани с държавните задачи в областта на геодезията и картографията”, „Национална гравиметрична мрежа на България”, „Държавна нивелачна мрежа I клас на България”, „Актуални проблеми на фотограметрията в България”, „Новости в комасацията в България”, Геодезическото образование в България – от миналото през настоящето към бъдещето”, „110 – годишната история и развитие на условните знаци в българската картография”

Фирмите, предлагащи геодезическа измервателна техника и технологии, имаха възможността да демонстрират най-новите си продукти.

Симпозиумът, като отчете съществената роля на геодезията, фотограметрията, кадастъра,  GNSS и GIS за развитие на обществото, за устройството на териториите, за изграждането на инженерни обекти и инфраструктура, за решаването но геодинамични и други интердисциплинарни проблеми и необходимостта от взаимен обмен на знания и опит препоръча работите за развитие на тези области да продължат и резултатите от тях да се представят и обсъждат на национални и европейски международни форуми, а следващият симпозиум да се проведе на 5 и 6 ноември 2009 г. в България.

Участниците в симпозиума изказаха благодарност на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, на научния и организационния комитет и на спонсорите за добрата организация и създадената благоприятна атмосфера за успешното и плодотворно провеждане на симпозиума.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us