Геодезия

Сайт ще събира геодезическите точки на България

Сайтът geodezist.bg има за цел да събере данни за съществуващите геодезически точки в страната. Данните ще се събират от гилдията, като всяка фирма може доброволно да изпрати координатите на точки, с които работи. Подобно приложение би се оказало много полезно за колегите, тъй като всеки от практиката знае, че точките често биват унищожавани покрай благоустроителни мероприятия. Динамичната карта на сайта визуализира точките поддържани от АГКК с координати в КС 1970 г. и БГС 2005, и координати на точки изпратени от потребител – геодезист, отново в двете координатни системи.

Сайтът предлага и допълнителна функционалност като решаване на втора основна задача, линейна и обратна засечки. Ползването на geodezist.bg е безплатно.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us