Геодезия

Сеизмичният риск става приоритет за МРРБ

Оценката и анализът на сеизмичния риск стават приоритет на регионалното министерство до 2025 г., а АГКК ще е сред водещите за процеса институции, след като методиката за анализ, оценка и картографиране бе одобрена още миналата година. Проектът е разработка на Националния институт по геофизика, геодезия и картография при БАН. Очаква се проектът да струва около 10 млн. лв. и парите да бъдат осигурени от държавния бюджет. 2025 г. е крайният срок за завършването му. АГКК има отговорност в подпомагане на дейността на министъра по картографиране на сеизмичния риск и участва в приемането на материалите и данните, получени в хората на работата.

Оценката на сеизмичния риск е процес за определяне на характера и степента на риска като се анализират: потенциалната сеизмична опасност, съществуващите условия на уязвимост (вероятност за проява), които биха могли да представляват заплаха или да причинят увреждане на хора, имущество, дейности и околната среда, както и преобладаващият и алтернативният капацитет за справяне по отношение вероятните сценарии на риска. Чрез картографирането на сеизмичния риск територията на страната се зонира като се определят районите с различни степени на риск въз основа на пространствени аспекти и анализа и оценката на риска.

Предвижда се изграждането на динамична, постоянно обновяваща се система със специализирана геопространствена информация.

Целите са заключенията от анализа и картографирането на сеизмичния риск да бъдат включени нормативни актове и документи, издавани от регионалното министерство и това на вътрешните работи. Получените норми ще могат да се ползват от всички участници в инвестиционния процес. Това е важно например за начина на строителство в различните области на страната, като то е съобразено с рискове при земетресение, важно е и за планирането на инвестиции и експлоатацията след това, при изграждането и поддържането на пътна мрежа и други големи инфраструктурни проекти.
Методиката предвижда изготвяне на карти на аномалните полета с подходяща стъпка, мащаб и разделителна способност. За изходни данни ще се използва “Гравиметрична карта на България в М 1:100 000″. Ще се използват и топографските данни и карти на АГКК.

Ще бъде изработен и анализ на сеизмичната уязвимост на сградния фонд, като след източниците на информация за този анализ ще е кадастърът, поддържан от ресорната агенция.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us