Геодезия

Семинар за практическите аспекти при създаване и поддържане на кадастрални карти


КИГ, съвместно с ГИС-София ЕООД, организира обучителен семинар на тема „Практически аспекти при създаването и поддържането на кадастралната карта“ на 28 юни 2013 г.

Инж. Ангел Янакиев представи лекторите: Емилия Ангелова – главен юрисконсулт в ГИС-София ЕООД от 2006 г. и инж. Златан Златанов – член на УС на КИГ. На семинара присъстваха 98 колеги, 48, от които членове на КИГ.

 

Семинара протече по програма:

 

Тема № 1: ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА КАДАСТЪРА ПО ЗКИР.

– Кадастрална карта и кадастрален план. Специализирани карти;

– Съдържание на кадастъра. Основни кадастрални данни за обектите на кадастъра и данни за собствеността. Източници и значение на данните;

– Процедура по създаване и одобряване на КККР – Контрол на АГКК;

– Одобряване и влизане в сила на КККР;

Дискусия по темата.

 

Тема № 2: ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ.ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.

– Основания за изменение на кадастралната карта и на кадастралните регистри по реда на ЗКИР;

– Проект за изменение на КККР, скица проект, комбинирана скица;

Дискусия по темата;

 

Продължение на Тема № 2 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАДАСТРАЛНИ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.

– Заинтересовани лица, които могат да искат изменение. Представителство;

– Изменения на данните в кадастралния регистър за недвижимите имоти. Основни и факултативни данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

Дискусия по темата.

 

Тема № 3: ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗКИР

Придобиване на правоспособност;

Роля на правоспособните лица в административните процедури по създаване и изменение на ККР;

Контрол на АГКК върху дейността на правоспособните лица;

Дискусия по темата.

 

Общото мнение на участниците в семинара, относно проведеното мероприятие, съгласно проведената анкета е, че е бил много полезен, и поучителен за тях. Повечето изявиха желание за по-често организиране на подобни мероприятия, както и съдействие с представители на АГКК, Нотариалната камара и други институции и организации свързани с работата на инженерите по геодезия.

Според така проведената анкета колегите, присъстващи на семинара, предложиха на следващото мероприятие, организирано от КИГ, да се разискват и следните теми: Регулации; Точност на КК в земеделските райони и практически въпроси във връзка с промяна на КККР; Съдебна практика по спорове за граници; Състояние на опорните мрежи и триангулачната мрежа на територията на Република България; Връзка и процедура по изменение на ПУП и изменение на КК; Процедура по нанасяне на имоти по §4 и ПНИ; Комплектоване на преписки за СГКК – начин на оформяне; Поддържане на КВС и специализирани карти; Минимални цени за геодезическите услуги; Специализирани карти – Нова нормативна уредба; GPS технологии и измервания; Устройствено планиране; Документиране на паметниците на културата; Фотограметрия и 3D лазерно сканиране. Съвременни геодезически методи и инструменти; Пропуски в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Пресмятане на данни в официално приетата координатна система БГС – 20005 или 1970.

Колегите пожелаха практическите въпроси да бъдат онагледявани с графични материали.

КИГ ще организира още едно подобно мероприятие през ноември месец тази година.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us