Геодезия

Семинар за приложение на ЗКИР


Кремена Боянова, секретар на КИГ

Към настоящия момент Камарата на инженерите по геодезия има 468 членове, от които 364 с право на печат от 25 областни колегии.

На национално ниво се организира еднодневен семинар на тема: „Приложение на ЗКИР при поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри“, който ще се проведе на 26 или 27.11.2011 г. В гр. София. Ще бъдат поканени лектори от АГКК, СГКК , СО и УАСГ. Въпросите, които ще бъдат засегнати са: дейност, проблеми и предложения за разрешаването им в  СГКК; дейност, проблеми и предложения за разрешаването им на правоспособните лица; дейност и проблеми на общините при наличие на Кадастрална карта и кадастрални регистри; изменения в ЗКИР.

Камарата не спира международната си дейност. На 28.09.2011г. В Нюрнберг, Германия се проведе редовното събрание на IG-PARLS – Заинтересована група на обществено ангажираните и регулирани свободни геодезисти. Това е правна неавтономна организация към Комитета на европейските геодезисти CLGE, която представлява интересите на геодезистите, ангажирани с публични дейности за гарантирането на собствеността в своите държави като работодатели или предприемачи. На събранието се обсъждаха както въпроси, свързани с дейността на организацията, така и теми, засягащи интересите и правата на геодезическата гилдия на европейско ниво. Беше представен Зеленият документ на Европейската комисия за модернизиране на директивата за професионалната квалификация, който е изпратен за позиция и мнения до CLGE като организация, представляваща геодезистите в Европа (https://kig-bg.org/res/file/156/green_paper_en.pdf). CLGE е изпратил подробен отговор, представен на събранието: https://kig-bg.org/res/file/157/11_09_16_clge_contribution_greenpaper_pqd.pdf. В него се благодари на европейската комисия за прозрачността и желанието за сътрудничество с професионални организации като CLGE.

Изключително интересно беше представянето на инж. Клеменс Кипке на структурата на геодезическите дейности в Германия, която смятаме, че ще представлява интерес за българските геодезисти. Терминът „публично ангажиран инженер геодезист“ няма аналогичен превод на български език, заради съществената разлика в организацията на дейностите на институционално ниво. Коренно различната структура на организация в Германия дава видимо положителни резултати, която може да ни накара да се замислим.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us