Геодезия

Среща на работната група за разработване на дългосрочна програма за развитие на геодезията с бивши изпълнителни директори на АГКК

Работната група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра се срещна с бившите изпълнителни директори на АГКК на 02.05.2017 г. На поканата се отзоваха инж. Гюрковски (директор в периода 2002-2003 г.), инж. Лазаров (директор в периода 2009-2013 г.) и инж. Йовев (директор в периода 2013-2015 г.). На срещата бяха поканени и представители на академичната и професионалната общност и началниците на службите по геодезия, картография и кадастър.

Целта бе представяне в работен порядък визията за развитието на дейностите по геодезия, картография и кадастър, мисията и стратегическите цели и задачи на АГКК според ангажираните през годините с административна отговорност експерти.

На база на изказаните мнения и съображения ще бъде структуриран общ възглед за приоритетите, предизвикателствата и дейностите по трите основни фактора в областта на геодезията, картографията и кадастъра – АГКК като държавна институция, неправителствените организации и академичната общност. Работната група отчита срещата като полезна и значима.

По време на срещата бяха обсъдени настоящите постижения и проблеми като основа на продуктивен анализ на ситуацията и реалистично прогностично надграждане на дейностите в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us