Геодезия

Становище на Камарата


Между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски, народните представители Веселин Давидов и Стефан Господинов са внесли предложение за създаването на чл. 4А към §1а, а именно:
Създава се нов  § 1а:

§ 1а. Създава се чл. 4а:

„Чл. 4а. (1) Дейностите по създаването и поддържането на кадастрална карта и на кадастрални регистри и предоставянето на съдържащата се в тях информация на потребителите на кадастрални услуги могат да се предоставят на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройство, подпомаган от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър извършва подготвителните действия за предоставяне на концесии по ал. 1 и други действия, свързани с предоставянето и изпълнението на концесиите, определени със Закона за концесиите.

(3) В решението на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия по ал. 1 се посочват и условията, и редът, при които концесионерът събира такси по чл. 8, ал. 2 и правото на концесионера да получава част от тези такси в своя полза.“
Това предложение, както и другите предложения към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър предизвикаха голямо дискутиране и недоволство в геодезическата общност. Камарата на инженерите по геодезия проведе online заседание, с цел – формиране на становище по казуса.

Становище на Камарата на инженерите по геодезия:

1. На този етап Камарата на инженерите по геодезия не подкрепя предложението за създаване на нов член – 4а към § 1а – за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия при условията и по реда на Закона за концесиите.
Ръководството на Камарата на инженерите по геодезия е на мнение, че е необходима по-голяма яснота и по-детайлно разработване на въпроса за възможността за предоставяне кадастъра на Република България на концесия.
2. Подкрепя всички други предложения в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от г-жа Искра Фидосова и г-н Любен Татарски.

Това становище бе публикувано на сайта на КИГ – https://kig-bg.org/?AC=3 и изпратено до вносителите на   Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър – депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски.

Предложението за създаване на чл. 4а към § 1а е оттеглено.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us