Геодезия

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Kадастърът и имотният регистър са система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти. Тя съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към Министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на ръководни, координиращи и обслужващи дейности. През 2000 г. тя възниква като Агенция по кадастър с основен приоритет създаването на цифров кадастър и имотен регистър. С влизане в сила на Закона за геодезия и картография през 2006 г. към тези функции се добавят и дейности, свързани с поддържането на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности, осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и други методи и средства, стандартизация на географските имена. Агенцията има 28 териториални служби, които предоставят информация и услуги на всички заинтересовани физически и юридически лица. Стремежът е да прилага и развива най-добрите практики при предоставяне на административни и специализирани услуги. Работата е организирана въз основа на 8-те стратегически принципа на кабинета за предоставяне на административни услуги.
Агенцията се ръководи от Закона за кадастъра и имотния регистър; Закона за геодезията и картографията; Закона за устройство на територията; Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за защита на личните данни; Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Всички могат да се свържат с агенцията чрез електронната поща аcad@cadastre.bg или по факс (+3592) 9555333.
Сп. „Геомедия” започва представянето на всички регионални служби по кадастър в България.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us