Геодезия

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Kадастърът и имотният регистър са система, в която са подредени и описани всички недвижими имоти. Тя съдържа пълната и точна информация за границите и местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юридическите права и ограничения върху тези имоти. Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е администрация към Министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на ръководни, координиращи и обслужващи дейности. През 2000 г. тя възниква като Агенция по кадастър с основен приоритет създаването на цифров кадастър и имотен регистър. С влизане в сила на Закона за геодезия и картография през 2006 г. към тези функции се добавят и дейности, свързани с поддържането на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности, осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и други методи и средства, стандартизация на географските имена. Агенцията има 28 териториални служби, които предоставят информация и услуги на всички заинтересовани физически и юридически лица. Стремежът е да прилага и развива най-добрите практики при предоставяне на административни и специализирани услуги. Работата е организирана въз основа на 8-те стратегически принципа на кабинета за предоставяне на административни услуги.
Агенцията се ръководи от Закона за кадастъра и имотния регистър; Закона за геодезията и картографията; Закона за устройство на територията; Закона за администрацията; Закона за държавния служител; Закона за защита на личните данни; Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Всички могат да се свържат с агенцията чрез електронната поща аcad@cadastre.bg или по факс (+3592) 9555333.
Сп. „Геомедия” започва представянето на всички регионални служби по кадастър в България.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us