Геодезия

Свободна позиция в АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обявяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността началник на отдел  „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция  „Геодезия, картография и кадастър“. Минималните изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят са:

  • Образование – висше с минимална образователна степен „Магистър“
  • Професионална област – Геодезия
  • Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг – ІІІ младши.

Документи за участие в конкурса се подават до 17.30 ч. на 23.11.2018г., вкл., в деловодството на АГКК на адрес: гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

Подробна информация относно изискванията към кандидатите се намира на интернет страницата на АГКК на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us