Геодезия

Търсим онлайн ПУП-ове на Столична община по данни от кадастъра

От тази седмица електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (СО) има нова онлайн услуга. Вече е възможно търсене по данни от кадастралната карта в картата на „Подбробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“.

Картата прави директна връзка с „Регистър на подробните устройствени планове“, „Регистър на разрешенията за строеж“, „Регистър на разрешения за строеж за благоустройствени обекти“ и „Регистър на разрешенията за поставяне“.

Може да се получи информация за обхвата на разработката на съответния подробен устройствен план и статус към момента. Предоставена е възможност за визуализация на обхвата на съответния издаден административен акт – разрешения за строеж и разрешения за поставяне. В раздел информация се визуализират сканирани изображения – графични части на подробни устройствени планове и влезли в сила административни актове.

Предстои добавянето на връзка с „Регистър на Удостоверенията за въвеждане в експлоатация“, които също ще започнат да се подготвят еднотипно от Нaправление „Архитектура и градоустройство“ и всички районни администрации на Столична община, чрез Системата за издаване на административни актове.

Картата на „Подробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“ е достъпна на адрес: https://www.sofia-agk.com/OpenMap/Zones.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us