Геодезия

Цялата програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. вече е достъпна онлайн

Програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. вече е достъпна онлайн на информационна система за правна информация на Министерски съвет. Документът бе гласуван на заседанието на кабинета на 08 август, заедно с отчета за изпълнение на дейността през 2017 г.

През 2018 г. е планирано да бъдат разработени нови или изменени и допълнени следните нормативните актове:

  1. Наредба за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (чл. 50 от ЗКИР)
  2. Формат на записа на цифровите карти и регистри и документи и данни към тях (чл. 12, т. 5 от ЗКИР)
  3. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за вписванията
  4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
  5. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията;
  6. Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6, ал. 3 от ЗКИР)
  7. Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за пряк достъп до данните в тях (чл. 7, ал. 3 от ЗКИР)
  8. Наредба за определяне на адресите на недвижимите имоти (чл. 27, ал. 5 от ЗКИР).

През 2018 г. ще продължи процеса по преобразуването на данните от картите, одобрени и поддържани по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ по график, утвърден от изпълнителния директор на АГКК и съгласуван от министъра на земеделието и храните, се посочва в програмата.

Очакваният процент на покритие на територията с кадастрална карта в края на годината е 90.

Имотният регистър ще претърпи ред подобрения по проект по ОПДУ – „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.

Средствата за изпълнение на програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г. да бъдат в рамките на утвърдените за 2018 г. бюджети на министерството на регионалното развитие и благоустройството и на министерството на правосъдието.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us