Геодезия

Управителният съвет на КИГ се отчете за 2008 г.

Общото събрание на камарата прие бюджета за тази година

На 30 януари 2009 г. в Слънчев бряг се състоя общо събрание на Камарата на инженерите по геодезия.

На него беше представен отчет от председателя на КИГ инж. Ангел Янакиев за дейността на камарата през изминалата 2008 г.

През втората година от управление на този Управителния съвет на КИГ може да се отчете постигане на голяма част от приоритетите, които камарата си постави на миналото Общо събрание. Вече КИГ е член на Международната федерация на геодезистите FIG.

За съжаление Народното събрание все още не е приело предложените промените в Закона за геодезията и картографията, но КИГ ще продължи да работи в тази насока и през 2009 г. КИГ успя да достигне проектния брой членове за 2008 г.

За изтеклата година Управителният съвет е провел три редовни заседания, всички те – с голям кворум. Взети са много решения, предимно в сферата на административното управление.

Ангел Янакиев огласи настоящото финансово положение на Камарата. Според него то може да бъде определено като относително добро, но има колеги, които не са си подновили членството. В края на 2007 г. членовете са били 245 души и приходите от тях са били 53099,69 лв. На събранието беше отбелязано обаче, че през 2008 г. 71 от членовете от 2007 г. не са подновили членството си в Камарата, като хората са предимно от – Варна, Габрово, Кюстендил, Сливен и Шумен.

Общото събрание реши, че до 15 февруари 2009 г. трябва да бъде платен членският внос за 2009 г., иначе членовете на КИГ ще бъдат изключени, а за следващата 2010 г. членският внос да се плати до 20 декември 2009 г.

Статистика за членовете на Камарата за изтеклите години 

Година

Брой членове

Брой членове с печат за правоспособност от КИГ

2007

245

160

2008

425

288

2009

95

 

Наличността в банковата сметка на КИГ до 31.12.2008 г. е 67277,10 лв., като 2350 лв. са получени от платения членски внос за 2009 г.

Отчет за 2008 г. 

1.

Приходи за 2008 г. от 425 члена

79414,08 лв.

2.

Разходи за 2008 г. от 425 члена

40550,09 лв.

3.

Наличност

67277,10 лв.

Ангел Янакиев заяви очакванията си, че през 2009 г. се предвижда Камарата да има вече 500 членове и на базата на тази бройка той представи проектобюджет за 2009 г., който бе приет на общото събрание на КИГ.  

Също бе изяснено, че през 2009 г. председателят на КИГ инж. Ангел Янакиев ще се откаже в полза на Камарата от възнаграждението си като председател. За сметка на това Общото събрание одобри повишение на заплатата на секретаря на КИГ с 50%л

Бюджет за 2009 г. 

Очаквани приходи за 2009 г. от проектни 500 членове

 

 

От годишен членски внос

500Х50 лв.

25 000

От встъпителна вноска

100Х50 лв.

5 000

Право за ползване на печат за правоспособност от КИГ от 2008 г.

288Х100 лв.

28 800

Право за ползване на печат за правоспособност от КИГ от 2009 г.

70Х150 лв.

10 500

Всичко приходи за 2009 г.

 

69 300

Разходи за 2008 г.

500Х85 лв.

42 500

На общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия, геодезистите избраха инж. Гинчо Петков Костов за делегат за Комисия 5 на FIG. Той е предложен от Областната колегия в Стара Загора.

От камарата подчертаха, че нови предложения за делегати може да се отправят към Управителния съвет и те ще бъдат разгледани. Основните изисквания за делегатите са владеенето на английски език, писмено и говоримо, както и да имат възможност да поемат разходите си за участие на форумите, организирани от FIG или да бъдат спонсорирани от работодател, защото за момента Камарата не може да си позволи да поеме разходите на делегатите.

Ангел Янакиев предложи да бъдат обсъдени бъдещи приоритети пред КИГ за 2009 г. Те са няколко.

Тъй като Камарата се стреми да е водеща национална неправителствена организация по теми, свързани с геодезията, КИГ трябва да си сътрудничи с водещите организации на международно ниво като FIG, GE и CLGE и другите интернационални организации, подчерта Янакиев. Това бе определено като първи приоритет пред камарата.

Като втори приоритет беше определено КИГ да работи съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър за организиране на курсове за повишаване на квалификацията на геодезистите и да участва в усвояването на еврофондовете. Част от този приоритет е и разработването на проекта Матра. Камарата е решена да работи за по-добра организация на гилдията в България, като си сътрудничи с политици на национално ниво. Целта е да се подобрят и засилят позициите на геодезическата гилдия – нейната роля и предлаганите услуги за обществото. Камарата трябва да е в диалог с другите национални организации, като Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите, Камарата на нотариусите и всички останали неправителствени организации, с които има допирни точки.

Камарата ще продължи да се стреми да подпомага всеки отделен член в всекидневната му работа и да гарантира просперитета на всеки отделен инженер геодезист. Инж. Янакиев определи като приоритет и разрастването на камарата, като очаква през 2009 г. членовете да станат 500 геодезисти.

На събранието бяха огласени и други предложения. Едно от тях е за разработка на концепция от КИГ за оказване на помощ на службите по геодезия, картография и кадастър при поддържането на КККР и на административното обслужване на клиенти. Геодезическата колегия от Област Пловдив предложи тази концепция да залегне като приоритет в плана за 2009 г. на КИГ. Концепцията трябва да бъде приета максимум до края на шестмесечието. КИГ се ангажира да избере работна група, която да подготви разработка за концепцията. След това текстът ще бъде обсъден във всички областни колегии и ще бъде предложена за гласуване на Управителния съвет на КИГ за приемане. Концепцията трябва да се внесе в АГКК – София за разглеждане, одобрение и изпълнение. КИГ ще подготви предложение пред АГКК, при поддържане на влезлите в сила КККР, геодезическите дейности да се извършват само от лицензирани специалисти, членове на КИГ, притежаващи печат от камарата.  

На общото събрание се чуха и предложения областните колегии да получават част от парите на камарата. Това предложение бе отхвърлено с трима въздържали се.

Появи се и предложение КИГ до излезе с методика за препоръчителни, а не минимални цени на геодезическата дейност. Ангел Янакиев призова геодезистите да обсъждат помежду си проблемите по-интензивно.

Камарата на инженерите по геодезия иска да изгради барелеф на проф. Васил Пеевски в НТС в Благоевград.

Данните за бюджета на КИГ и статистическите данни са предоставени от секретаря на Камарата на инженерите по геодезия ланд. арх. Десислава Вълева.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us