Важно

Биогоривата – опасни за климата


Биогоривата могат да увеличат емисиите от парникови газове, сочат нови изследвания, поръчани от БърдЛайф Интернешънъл и Европейското бюро по околна среда. Според тях в Европа има пропуски в двете основополагащи политики на ЕС за борба с измененията в климата: Директивата за енергия от възобновяеми източници (ДВЕИ) и Схемата за търговия с квоти за въглеродни емисии.

Насърчаването на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) е ключов елемент в стремежа за намаляване на климатичните промени. Новите данни обаче показват, че е възможно те всъщност да увеличават емисиите от парникови газове в сравнение с изкопаемите горива, тъй като разходът на въглерод при много от източниците на биоенергия е висок.

Добивът на дървесна биомаса и свързаните с него промени в управлението на горите водят до значителни непосредствени емисии на парникови газове и създават „въглероден дълг“, за чието изплащане чрез повторно улавяне в почвата и растителността на освободения въглерод ще бъдат необходими десетилетия, ако не и столетия. В законодателството на ЕС елементът „време“ е пренебрегнат, което означава, че предвиденото на хартия намаляване на въглерода до 2020 г. няма да съответства на случващото се в действителност. В резултат биомасата може да се окаже по-вредна за климата от изкопаемите горива, които замества.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us