Важно

Две нови защитени зони в НАТУРА 2000

Министерството на околната среда и водите обяви през август две нови защитени зони в мрежата от защитени територии Натура 2000: Ахелой-Равда-Несебър и Река Янтра. Заповедите на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева вече са обнародвани в „Държавен вестник“ и са влезли в сила.
Предмет на опазването в защитената зона Ахелой-Равда-Несебър са постоянни морски и сухоземни природни местообитания, включително дюни, както и видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.
Пясъчните дюни край Несебър неведнъж са били обект на инвестиционни намерения и опитите за застрояването неведнъж са предизвиквали обществено възмущение и екологични протести.
Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища и дюни, увреждане или унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, утъпкване, паркиране.
В защитената зона Река Янтра се опазват сухоземни и сладководни природни местообитания, както и редица видове бозайници, земноводни, влечуги, риби и безгръбначни.
Сред ограниченията, които се въвеждат със заповедта, са разораване и залесяване на поляни и други естествени открити пространства в горските територии, промени в хидрологичния режим на водозависими природни местообитания, реализиране на нови ВЕЦ, както и на нови фотоволтаици и ветрогенератори извън урбанизирани територии.
Ограниченията са задължителни за изпълнение, а нарушителите се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us