Важно

Обмислят закон за ландшафта


Четирима депутати от парламентарната група на ГЕРБ внесоха в народното събрание в края на февруари законопроект за ландшафта. В момента законът е разпределен в няколко комисии за разглеждане. Според проекто документа ландшафтната архитектура ще стане задължителна част от инвестиционното проектиране на всички категории обекти. Целта е да се приложи цялостно Европейската конвенция за ландшафта, която изисква за всеки обект да се създаде досие с документите, касаещи изпълнението му по отношение на ландшафта, което ще се съхранява от възложителя на обекта.

 

Законопроектът предвижда изграждане и координация на структура на управление на национално, регионално и местно ниво с цел планиране и опазване на ландшафта. Регламентират се правомощия и функции на министъра на регионалното развитие и благоустройството като водещ за осъществяването на държавната политика в областта чрез Национален съвет по ландшафта. Доразвиват се и се прецизират правовите и административните изисквания към ландшафтноустройствените планове. Съществуват текстове, изискващи именно ландшафтни архитекти да изготвят строителните проекти в частта им за озеленяване, за да не бъдат заобикаляни в хода на проектирането и тези проекти да се изпълняват от непрофесионалисти като агрономи, еколози и биолози. Законотворците възнамеряват да има глоби при строителство без ландшафтен план.

 

С предложените административни мерки ще се постигне увеличаване на правомощията на общините чрез допълването им със специалисти в областта на ландшафтната архитектура. Експертите професионално ще вземат отношение към различни казуси, свързани с опазването на природния и антропогенния ландшафт. Налагат се превантивни мерки, които да предотвратят неизпълнението на инвестиционни проекти в градовете, каквато е практиката в последните десет години в България. Всеки обект да има задължителна част за озеленяване.

 

Същевременно се предвижда да се създаде фонд „Ландшафтна система“, предназначен за опазване, развитие, възстановяване и поддържане на компонентите на ландшафта в рамките на съответната община.

 

В ЗУТ понятието ландшафт на архитектура се среща рядко. В закона все още стоят термините „озеленяване“, „зелени системи“ и „озеленени площи“, които според съвременните разбирания са непълни и засягат само частично понятието ландшафт.

 

В Европейската конвенция за ландшафта, подписана, ратифицирана и обнародвана в България, се казва, че всяка страна се задължава законово да определи ландшафта като съществен компонент от жизнената среда.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us