Важно

Разделното събиране в магазините задължително от Нова година


От 1 януари 2013 г. влиза в сила изискването всички търговски обекти в населени места с над 5 000 жители да въведат разделно събиране на отпадъците. Съгласно законовите разпоредби разделното събиране на отпадъци са длъжни да въведат ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради във всички населени места с население по-голямо от 5 000 жители и курортните населени места. Те трябва да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издаден съгласно Закона за управление на отпадъците или на организация по оползотворяване.

Изключение от изискването се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на тези видове отпадъци от домакинствата. Според данните на Националния статистически институт от последното преброяване, населените места с население до 5 000 жители в страната са 4 984. Това означава, че на територията на тези населени места не е задължително да се въвеждат системи за разделно събиране на отпадъци.

По данни на МОСВ към края на 2011 г. изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната са 191.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us