Геодезия

Вертикалното планиране – неизменна част от проектирането


Вертикалната планировка е част от проектирането на част „Геодезическа” в един обект. Планът за вертикално планиране се прави върху готова кадастрална основа или геодезична снимка на обекта с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, като водопровод и канал.

Целта на вертикалната планировка е повърхностното оттичане на атмосферните води – сняг, дъжд и други. Правилното оттичане се решава с проектиране на улици, кръстовища, паркинги, вътрешно квартални пространства. Важна част от вертикалната планировка е да реши и ерозионния проблем, защото свободният от застрояване терен трябва да бъде конструиран така, че при проектиране на откоси да не се отмива почвата. Вертикалната планировка прави и баланс на земните маси и запазва местната почва.

В новата ни рубрика „Ландшафт”, посветена на озеленяването, започваме с вертикалната планировка, защото тя се намира на пресечницата между работата на геодезиста и на ландшафтния архитект.

Планирането зависи от терена: ако той е стръмен, става достъпен за хората чрез система от стъпала и подпорни зидове, като се осигурява и достъп на автомобилен транспорт до сградите.

Ландшавфният архитект може да направи ескиз на вертикалната планировка се прави заедно със ситуационното решение на прилежащия терен. Би било добре геодезистите да работят успоредно с проектантите на паркоустройственото решение, както работят с архитектите и В и К специалистите, защото в противен случай няма еднаквост и съподчинение в работата на геодезистите с тази на ландшафтните архитекти.

От друга страна проектното решение се свързва с нивелетите на улиците, което се прави от пътните инженери, в сътрудничество с геодезистите, защото често геодезистите изземат работата на пътните инженери.

След като се реши вертикалната планировка ландшафтният архитект поема направата на настилките, детайлите на настилките, детайлите на стъпалата, така че на определен обект да бъдат хармонични с избраното решение за самата постройка – и като материал, и като изпълнение. Целта на парковото строителство е освен да взима под внимание техническото решение, да допринася и за естетическата стойност на обекта.

Предвид това видът на пешеходните настилки се предлага от ландшафтния архитект, докато пътните настилки се предлагат от пътните инженери.

Според Закона за устройство на територията, вертикалното планиране е неотменима  и задължителна част от проектирането.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us