Геодезия

Законът за държавния служител отмени финансирането на кадастрални дейности


Усилията на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) да привлече вниманието на правителството към проблемите на геодезията продължават. От Агенцията по геодезия, картография и кадастър в началото на август се получи отговор на писмото на АГФ, подписан от инж. Виолета Коритарова.

Според текста, основните приоритети на АГКК в областта на геодезията, картографията и кадастъра са покриване на цялата територия на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, обновяване на едробащабната топографска карта, поддържане на държавната нивелачна мрежа, на геодезическите мрежи и на мареографните станции, усъвършенстване на законовите и подзаконовите нормативни актове и т.н. От АГКК подчертават, че в момента особен приоритет им е подобряването на качеството на услугите и прилагането на принципа „обслужване на едно гише“.

От агенцията признават, че има изоставане в осигуряването с кадастрална карта на предвидените територии от страната, съгласно Дългосрочната програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър до 2015 г. (приета с ПМС№ 326 от 11.05.2001 г., актуализирана с Протокол от заседание на МС от 29.11.2007 г.). Но държавната агенция подчертава, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 38 от 19.05.2012 г.) е отменена ал. 4 на чл. 11 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съгласно който се даваше възможност за финансиране на дейностите по кадастъра и геодезията от приходите, набирани от извършените АГКК услуги.

Действително в параграф 47 от приетия на 9 май 2012 г. Закон за държавния служител се отменя чл. 11 ал. 4 от ЗКИР. Т. е. отпада приетата през 2004 г. и изменена през 2006 г. алинея, в която се изискваше средствата, набрани от отчисления в размер 75 на сто от събраните по този закон и по Закона за геодезията и картографията такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби и имуществени санкции, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, да се начисляват и разходват за създаване на кадастъра и геодезически измервания, както и за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Така Законът за държавния служител, предложен от министъра на финансите Симеон Дянков и приет от народното събрание, отменя съществуващите механизми за финансирането на кадастралните дейности.

Същият параграф отменя и чл. 8а ал. 3, засягаща средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по такси по ЗКИР, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби, установени и събрани по наказателни постановления, да се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията при условия и по ред.

Проверка на сп. „Геомедия“ показа, че на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството текстът на Закона за кадастъра и имотния регистър не е обновен спрямо новите приети през май изменения.

В писмото до АГФ, агенцията конкретизира изпълнението на геодезическата работа така: към този момент са одобрени или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за 1 995 349 ха, представляващи 17,98% от територията на България. Набраната информация обхваща  6 329 393 броя недвижими имоти, които представляват около 30% от общия брой на недвижимите имоти в страната. Кадастърът е обхванал всички областни градове (с изключение на София, за който са включени 16 от всички 24 района), 95 градове – общински центрове и други 508 населени места, представляващи територии с развит пазар на имотите и значителни инвестиции – черноморското крайбрежие, планинските курорти и др.

От АГКК се отчитат и за проведената през юли обществена поръчка за „Създаване на специализирани карти и регистри на морските плажове“ (с осем обособени позиции) и предстоящо сключване на догорите с изпълнителите. Средствата за тази поръчка са в резултат от допълнително целево финансиране на АГКК в размер на 317 300 лв., предоставено през май 2012 г. от бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството. От държавната агенция поясняват, че с Постановление на министерския съвет№86 от 25.04.2012 г. е осигурена възможност министърът на финансите да предостави допълнителни бюджетни средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По реда на това постановление, при освобождаване на финансов ресурс ще могат да бъдат финансирани и дейности по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Според указание на финансовото министерство от 4.02.2011 г. при изготвяне на проектобюджета за 2012 г., разходният таван запазва нивото, заложено по бюджет 2011 г. (за периода 2012 г.-2014 г. разходните тавани също запазват нивото по бюджет 2011 г.)

Така утвърдените разходи на АГКК за 2011 г. са в общ размер 10 088 561 лева, от които 3 482 282 лева са за текуща издръжка и кадастрална дейност. През 2011 г. е отпуснато допълнително целево финансиране в размер на 940 061 лева за разплащане на суми за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по стари договори, сключени до средата на 2009 г. и към края на 2011 г. АГКК е разплатила по стари договори с предмет кадастрална и геодезическа дейност суми на обща стойност 1 565 987 лева. Неплатените фактури към 31.12.2011 г. по договори за кадастрални карти, сключени до средата на 2009 г., са в размер на 1 110 435 лева.

Същевременно от АГКК отчитат и тенденция за преизпълнение на приходите за периода от 2009 г. до настоящия момент. През 2010 г. са заложени 16 343 хиляди лева, а реално са събрани 16 462 хиляди лева – преизпълнението е 0,7%. През 2011 г. са заложени 16 343 хиляди лева, а реално са събрани 17 540 16 343 хиляди лева, преизпълнението е в размер на 7,3%. През 2012 г. са заложени 16 500 хиляди, като към 30.06.2012 г. събраните приходи са с 12% повече от планираното по бюджет за първото полугодие. Въпреки растящите приходи, бюджетните средства за персонал, издръжка и капиталови разходи са намалели от 19 884 хиляди лева за 2009 г. на 10 618 хиляди лева за 2012 г. – т.е. почти на половина.

Според Закона за бюджета на Р България за 2012 г., бюджетът на АГКК е в размер на 10 618 561 лева, като за издръжка са отпуснати 3 349 782 лева. АГКК има 28 регионални звена със сграден фонд, за който полага необходимото да се грижи като добър стопанин. От АГКК отбелязват, че сумата, която е определена за издръжка, е крайно недостатъчна и една покрива основните разходи на АГКК за електрическа енергия, вода, гориво за отопление, гориво за служебните автомобили, за почистване на помещенията, за канцеларски материали, пощенски и телекомуникационни услуги, за текущи ремонти, такси за отпадъци, застраховки на имуществото, разходи за командировки, за правна помощ на службите, за поддръжки на информационната система на АГКК, както и за поддръжка на хардуера и много други неотложни текущи разходи за външни услуги.

В заключение от АГКК се казва, че заради наложената финансова дисциплина, агенцията не може да си позволи да сключи нови договори за изготвяне на кадастрални карти и кадастрални регистри, защото те няма да са обезпечени с необходимите финансови средства, особено при положение, че към момента има дължими просрочени суми по договори за изготвяне на кадастрални карти, сключени до средата на 2009 г. в утвърдения бюджет на АГКК за 2012 г. не са предвидени средства за основната дейност на агенцията, съгласно ЗКИР и ЗГК. Сключените договори през 2012 г. са единствено във връзка с неотложни нужди за поддръжката и обслужването на агенцията. Обещанието е, че при осигурено финансиране АГКК ще предприеме необходимите действия и ще проведе процедури по реда на Закона за обществените поръчки за изработване на ККР за останалата част от територията на България.

От документа става ясно, че заради промените в Закона за държавния служител днес вече не съществува правно заложен механизъм за финансиране на кадастралните дейности, а всичко зависи от преценката на финансовото министерство за т. нар. освобождаване на ресурс за евентуални геодезически дейности.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Александър Лазаров съобщи също в писмо –  отговор на запитване на АГФ, подробности за усилията на агенцията за финансиране на геодезически дейности. Става ясно, че АГКК е предложила финансиране през 2013 г. на следните дейности: създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и изработване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК в размер на 10 811 хиляди лева; извършване на нивелация І клас, изработване на цифрова ортофотокарта и актуализиране на Едромащабната топографска карта в размер на 3 750 хиляди лева; сканиране на архивни материали във връзка с изграждането на електронен архив в Геокартфонда на АГКК в размер на 600 хиляди лева. Дали тези средства ще бъдат отпуснати – ще стане ясно в края на годината.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us