Геодезия

Законът за изменение и допълнение на ЗКИР – обнародван в Държавен вестник

В Държавен вестник бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. Издаден в София на 13 май 2019 г.
Според приетите изменения, геодезистите ще могат да издават скици от кадастралната карта. Целта е да се подпомогне работата на АГКК и на самите геодезисти.
Не е предвидена допълнителна такста за гражданите, ако скицата е издадена от правоспособните лица.
Законът влиза в сила в срок от 3 месеца след обнародването му.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us