Геодезия

Зам.-министър Йовев: Инвестиционните проекти и тези за устройствено планиране трябва да са в БГС 2005

Заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев изпрати писмо до председателите на управителните съвети на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното планиране. В него той уведомява двете професионални организации, че инвестиционните проекти и тези за устройствено планиране трябва да са изработени в КС 2005 и да се използва одобрена кадастрална карта. В случаите на територии без одобрени кадастрални карти, изходните материали трябва да се трансформират в КС 2005.

Публикуваме и целият текст на писмото едно към едно:

„ДО

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА

АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.6

1784, гр. София

ДО

ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА

ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРОЕКТИРАНЕ

бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет. 4

1164, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИГНАТОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАЛЕЕВ,

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а по наша информация и в повечето от общините в Република България, постъпват за разглеждане проекти на различни устройствени планове, дефинирани в Глава шеста на Закона за устройство на територията, като голяма част от тези проекти не се изработват върху актуални данни от кадастралната карта или се разработват в координатни системи, различни от официално приетата координатна система.

Уведомяваме Ви, че с постановление № 153 от 29 юли 2010 г. бе въведена Българска геодезическа система за територията на Република България под наименованието „Българска геодезическа система 2005“. Кадастралната карта се изработва в координатна система, определена съгласно чл. 4. ал. 2 от Наредба № РД-02- 20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече извърши трансформация от Координатна система 1970 г. в БГС2005.

По повод на горното е необходимо всички проекти да бъдат изработвани като сe ползват:

– координатна система БГС 2005, съгласно Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система и

– одобрена кадастрална карта, включително със специализирани данни по чл. 32. ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, т.н. специализирани карти.

В случаите, когато за някоя територия все още не е одобрена кадастрална карта, наличните изходни материали и данни с необходимо да се трансформират в БГС 2005, съгласно Инструкция № РД-02-20-12 от 3 август 2012 г. за преобразуване на съществуващи геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“.

За гореизложеното, моля да уведомите регионалните колегии на камарата на архитектите, регионалните колегии на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, професионалните секции на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и всички проектанти, работещите в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ“

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us