Геодезия

Започва производство по изменение в КККР+ заповеди за одобрени КККР от АГКК

В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 14934.10.599, 14934.61.221, 14934.61.225, 14934.61.337, 14934.61.338, 14934.62.201, 14934.63.16, 14934.63.19, 14934.63.20, 14934.63.21, 14934.63.25, 14934.63.30, 14934.63.31, 14934.65.10, 14934.65.11, 14934.65.12, 14934.65.13, 14934.65.14, 14934.65.15, 14934.65.603, 14934.67.1, 14934.67.2, 14934.67.674, 14934.68.1, 14934.68.2, 14934.68.3, 14934.68.5, 14934.68.660, 14934.72.1, 14934.72.2, 14934.72.3, 14934.72.4, 14934.72.5, 14934.72.6, 14934.72.7, 14934.72.208, 14934.72.209, 14934.73.1, 14934.73.2, 14934.73.3, 14934.73. 5, 14934.73.6, 14934.73.7, 14934.74.615, 14934.177.1, 14934.177.224, 14934.177.584, 14934.178.1, 14934.106.1, 14934.106.231, 14934.106.634, 14934.223.3, 14934.223.321. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок (до 29.10.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Същевременно са обнародвани заповеди на шефа на АГКК в ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.:

Заповед № РД-18-658 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братушково, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-659 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бърложница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-660 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гургулят, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-661 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гълъбовци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-662 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Драготинци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-663 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Пищане, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-664 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Повалиръж, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-665 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Радуловци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-666 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ракита, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-667 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боженица, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-668 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гурково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-669 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Краево, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-670 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Липница, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-671 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Литаково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-672 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новачене, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-673 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радотина, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-674 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рашково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-675 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скравена, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-676 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-678 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ветово, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-679 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Глоджево, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-680 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кривня, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-681 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писанец, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-682 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-683 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заберново, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № КД-14-22 от 25.09.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долна Рикса, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-23 от 25.09.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-22 от 25.09.2019 г. и № КД-14-23 от 25.09.2019 г, които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 14.11.2019 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us