Геодезия

Започва създаването на КККР в четири села от Софийска област

В изпълнение на договор КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър, а изпълнител на договора е „ГБС – ИМОТИ“ АД.

От 27 септември до 31 октомври, ГБС – ИМОТИ“ АД ще извършват дейности, свързани с геодезически измервания за изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелни обекти са обявени в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, в сградата на Общинска администрация на гр. Самоков и на публични места в с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София.

За повече информация – съобщението, публикувано на интернет страницата на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us