Геодезия

Заповеди на АГКК в днешния брой на „Държавен вестник“

Със заповед на изпълнителния директор на Аагенцията по геодезия, картография и кадастър се допълва заповед № КД-14-37 от 13.09.2016 г. (ДВ, бр. 82 от 2016 г.) като т. 1 се допълва както следва:

„поземлен имот с идентификатор 02676.501.6373; площ: 337 кв. м, собственост на Лазар Иванов Гурев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници, № 6, том 33, рег. 7733 от 13.11.2007 г. на Службата по вписванията – гр. Разлог; данни преди промяната: незастроен имот за жилищни нужди; данни след промяната: за второстепенна улица.“.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването ù в днешния брой 16 на „Държавен вестник“ по реда на чл. 53б, ал. 8 ЗКИР, пред административния съд по местонахождението на имота.

Промяната се извършва на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2, чл. 11, ал. 1 от ЗКИР, чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Устройствения правилник на АГКК (ДВ, бр. 76 от 2016 г.) и чл. 62, ал. 2 АПК поради допусната очевидна фактическа грешка в първоначалната заповед, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско. Тогава е бил пропуснат имотът с идентификатор 02676.501.6373.

 

Със заповед № РД-18-12 от 20 януари 2017 г. се одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 56784.531.1024, 56784.531.2132, 56784.531.2953, 56784.531.2957, гр. Пловдив, област Пловдив. Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us